Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 978/TTr-STC ngày 16 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để làm cơ sở:

1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đam Rông có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng, ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 15 /2012/QĐ-UBND ngày 21 /5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

TT

KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ

Giá đất 2012 (1.000 đ/m2)

Ktt 2012

I

XÃ ĐẠ K’ NÀNG

 

 

 

Khu vực I

 

 

*

Dọc theo Quốc lộ 27:

 

 

1

Từ đèo Phú Mỹ đến giáp cổng Vinacàphê (giáp T 334, TBĐ 16).

110

1,0

2

Từ cổng Vinacàphê (T 334, TBĐ 16) đến hết cây xăng bà Nguyên (giáp T 434, TBĐ 16).

300

1,1

3

Từ giáp cây xăng bà Nguyên (T 434, TBĐ 16) đến giáp xã Phi Liêng.

250

1,0

*

Đường đi Đạ K’ Nàng:

 

 

1

Từ giáp Quốc lộ 27 đến hết nhà ông Trứ (hết T 199, TBĐ 21).

145

1,0

2

Từ giáp nhà ông Trứ (giáp T 199, TBĐ 21) đến hết ngã ba xuống nhà ông Hoàng (hết T 184, TBĐ 25).

70

1,0

3

Từ giáp ngã ba xuống nhà ông Hoàng (giáp T 184, TBĐ 25) đến giáp ngã ba đường vào khu Di Linh.

75

1,0

4

Từ ngã ba đường vào khu Di Linh đến giáp cống Đạ Mul.

90

1,0

5

Từ cống Đạ Mul đến giáp cầu Đạ K’Nàng.

190

1,1

6

Từ cầu Đạ K’Nàng đến hết nhà bà Nhâm (hết T 311, TBĐ 30).

170

1,0

7

Từ giáp nhà bà Nhâm (giáp T 311, TBĐ 30) đến giáp cống Đạ Pin.

70

1,0

8

Từ ngã ba đường vào Thác Nếp đến hết trường THCS.

110

1,1

 

Khu vực II

 

 

1

Từ giáp ngã ba Lăng Tô (giáp T 262, TBĐ 17) đến giáp nhà ông Tỉnh (giáp T 44, TBĐ 12).

65

1,0

2

Từ nhà ông Tỉnh (T 44, TBĐ 12) đến hết nhà ông Tuyền (hết T 03, TBĐ 12).

50

1,0

3

Từ nhà ông Ha Thương (T 63, TBĐ 31) đến hết nhà ông Ha Juân (hết T 464, TBĐ 30).

60

1,0

4

Từ giáp nhà ông Ha Juân (giáp T 464, TBĐ 30) đến hết nhà ông Ha Brông.

45

1,0

5

Từ giáp trường THCS đến hết cống K’Đai.

80

1,0

6

Từ giáp cống K’Đai đến Thác Nếp.

60

1,0

7

Từ ngã ba trường Tiểu học Lăng Tô (T 211, TBĐ 16) đến hết nhà ông Hải (hết T 165, TBĐ 16).

60

1,0

8

Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (giáp T 236, TBĐ 16) đi khu 75 đến hết nhà ông Đoàn (hết T 250, TBĐ 16).

65

1,0

9

Từ giáp nhà ông Đoàn (giáp T 250, TBĐ 16) đến hết nhà ông K’Huầng (hết T 258, TBĐ 16).

45

1,0

10

Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (T 364, TBĐ 16) đi hết đường nhựa Thái Bình.

55

1,0

11

Từ nhà ông Luận (T 33, TBĐ 21) đến hết nhà bà Giáo (hết T 34, TBĐ 22).

55

1,0

12

Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (giáp T 512, TBĐ 27) đến giáp cầu 200.

75

1,0

13

Từ T 249, TBĐ 27 (thuộc nông trường cà phê) đến hết T 88, TBĐ 27 (thuộc nông trường cà phê).

45

1,0

 

Khu vực III

30

1,0

II

XÃ PHI LIÊNG

 

 

 

Khu vực I

 

 

*

Dọc theo Quốc lộ 27:

 

 

1

Từ giáp xã Đạ K’Nàng đến giáp nhà bà Hương (giáp T 453, TBĐ 11).

250

1,0

2

Từ nhà bà Hương (T 453, TBĐ 11) đến giáp Hạt quản lý đường bộ (giáp T 310, TBĐ 11).

305

1,1

3

Từ Hạt quản lý đường bộ (T 310, TBĐ 11) đến hết nhà ông Mích (hết T 61, TBĐ 07).

225

1,0

4

Từ giáp nhà ông Mích (giáp T 61, TBĐ 07) đến hết đường vào nghĩa địa (hết T 04, TBĐ 07).

150

1,0

5

Từ giáp đường vào nghĩa địa (giáp T 04, TBĐ 07) đến bảng báo giao thông đầu đèo chuối.

70

1,0

*

Các đường nằm trong khu trung tâm cụm xã.

240

1,1

 

Khu vực II

 

 

1

Từ nhà bà Cửu (T 373, TBĐ 11) đến ngã ba Booplé, Păng Sim (hết T 133, TBĐ 10).

150

1,1

2

Từ giáp ngã ba Booplé, Păng Sim (giáp T 133, TBĐ 10) đến giáp Trường học (giáp T 125, TBĐ 14).

80

1,0

3

Từ Trường học (T 125, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Póh (T 53, TBĐ 14).

90

1,0

4

Từ giáp nhà ông K’Póh (giáp T 53, TBĐ 14) đến hết đường 135 đi Tây Sơn (hết T 106, TBĐ 09).

45

1,0

5

Từ giáp Trường học (giáp T 125, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Niêm (T 185, TBĐ 14).

85

1,0

6

Từ giáp nhà ông K’Niêm (giáp T 185, TBĐ 14) đến hết nhà ông Phước (hết T 642, TBĐ 14).

45

1,0

7

Từ giáp ngã ba Booplé, Păng Sim (giáp T 133, TBĐ 10) đến cầu Păng Sim (hết T 95, TBĐ 10).

100

1,0

8

Từ giáp cầu Păng Sim (giáp T 95, TBĐ 10) đến hết đường 135 thôn Păng Sim.

55

1,0

9

Từ nhà bà K’Ngai (T 486, TBĐ 10) đến hết nhà ông Viên (hết T 472, TBĐ 10).

60

1,0

10

Từ nhà bà Tươi (T 285, TBĐ 10) đến hết nhà ông Khoa (hết T 485, TBĐ 10: đường Cimiríp).

80

1,0

 

Khu vực III

30

1,0

III

XÃ LIÊNG SRÔNH

 

 

 

Khu vực I

 

 

1

Từ chân đèo chuối (T 21, TBĐ 94) đến hết nhà ông Huệ (hết T 126, TBĐ 57).

130

1,0

2

Từ giáp nhà ông Huệ (giáp T 126, TBĐ 57) đến hết nhà ông Truyện (hết T 150, TBĐ 57).

135

1,0

3

Từ giáp nhà ông Truyện (giáp T 150, TBĐ 57) đến giáp nhà bà Liên (giáp T 30, TBĐ 55).

105

1,0

4

Từ nhà bà Liên (T 30, TBĐ 55) đến hết nhà ông Kră (hết T 73, TBĐ 53).

140

1,0

5

Từ giáp nhà ông Kră (giáp T 73, TBĐ 53) đến hết cầu Đạ Linh.

180

1,1

6

Từ giáp cầu Đạ Linh đến giáp nhà bà Nhàng (giáp T 19, TBĐ 50).

130

1,0

7

Từ nhà bà Nhàng (T 19, TBĐ 50) đến hết nhà ông Thanh (hết T 08, TBĐ 49).

240

1,1

8

Từ giáp nhà ông Thanh (giáp T 08, TBĐ 49) đến giáp xã Đạ Rsal.

140

1,0

 

Khu vực II

 

 

1

Từ Trạm y tế (T 40, TBĐ 57) đến hết nhà ông Tuấn (hết T 18, TBĐ 61).

80

1,0

2

Từ nhà ông K’Nhàng (T 184, TBĐ 57) đến giáp nhà ông Mênh (giáp T 72, TBĐ 58).

50

1,0

3

Từ cổng UBND xã (giáp T 69, TBĐ 58) đến hết nhà ông K’Môk (hết T 06, TBĐ 80).

45

1,0

4

Từ nhà ông Ly (T 20, TBĐ 61) đến hết nhà ông Ha Nhung (hết T 152, TBĐ 79).

60

1,0

5

Từ nhà ông Ha Kră (T 83, TBĐ 79) đến hết nhà bà K’Bang (hết T 465, TBĐ 80).

45

1,0

6

Từ Trạm công an xã (T 68, TBĐ 53) đến hết cầu Đạ Linh (hết T 02, TBĐ 87).

70

1,0

7

Từ cổng thôn 3 (T 68, TBĐ 50) đến hết nhà ông Ha Mâu (hết T 76, TBĐ 49).

75

1,0

8

Từ giáp nhà ông Dung (giáp T 42, TBĐ 49) đến hết nhà ông Ha Chàng (hết T 58, TBĐ 49).

75

1,0

9

Từ giáp cống (nhà ông Đường) đi vào trụ sóng 400m.

100

1,1

10

Từ giáp cống (nhà ông Đường) đi vào đường Đạ Pe Cho 800m.

95

1,1

 

Khu vực III

30

1,0

IV

XÃ ĐẠ RSAL

 

 

 

Khu vực I

 

 

1

Từ giáp cầu Krông Nô đến hết cổng trường cấp II (hết T 629, TBĐ 11).

365

7,2

2

Từ giáp cổng trường cấp II (giáp T 629, TBĐ 11) đến hết nhà bà Tuyết (hết T 41, TBĐ 15).

290

3,0

3

Từ giáp nhà bà Tuyết (giáp T 41, TBĐ 15) đến ngã ba nhà ông Quy (hết T 481, TBĐ 15).

240

2,5

4

Từ giáp ngã ba nhà ông Quy (giáp T 481, TBĐ 15) đến giáp ngã ba đường vào sông Đắk Măng (hết T 867, TBĐ 15).

202

1,1

5

Từ ngã ba đường vào sông Đắk Măng (giáp T 867, TBĐ 15) đến hết nhà bà Út (hết T 24, TBĐ 21).

165

1,0

6

Từ giáp nhà bà Út (giáp T 24, TBĐ 21) đến hết nhà ông Ninh (hết T 50, TBĐ 16).

95

1,0

7

Từ giáp nhà ông Ninh (giáp T 50, TBĐ 16) đến hết nhà ông Chín (hết T 24, TBĐ 30).

90

1,0

8

Từ giáp nhà ông Chín (giáp T 24, TBĐ 30) đến hết cầu Đắk San.

95

1,0

9

Từ giáp cầu Đắk San đến hết nhà ông Y Chang (hết T 29, TBĐ 35).

90

1,0

10

Từ giáp nhà ông Y Chang (giáp T 29, TBĐ 35) đến hết nhà bà Hơ Thiêng (hết T 31, TBĐ 40).

85

1,0

11

Từ giáp nhà bà Hơ Thiêng (giáp T 31, TBĐ 40) đến giáp xã Liêng Srônh.

95

1,0

12

Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba Bưu điện, giáp T 169, TBĐ 11) đến hết hội trường thôn (hết T 762, TBĐ 11).

210

1,1

13

Từ giáp Quốc lộ 27 (giáp nhà ông Hay, giáp T 867, TBĐ 15) đến ngã ba nhà ông Thanh (hết T 45, TBĐ 20).

160

1,0

 

Khu vực II

 

 

1

Từ giáp hội trường thôn (giáp T 762, TBĐ 11) đến hết nhà ông Y Bông (hết T 21, TBĐ 11).

140

1,0

2

Từ giáp nhà ông Thiên (giáp T 48, TBĐ 11) đến hết nhà ông Thân (hết T 92, TBĐ 11).

140

1,0

3

Từ nhà ông Yên (T 170, TBĐ 11) đến hết nhà ông Hoa (hết T 94, TBĐ 11).

120

1,0

4

Từ nhà ông Hoa (giáp T 94, TBĐ 11) đến hết nhà ông Cường (hết T 61, TBĐ 10).

90

1,0

5

Từ giáp nhà ông Cường (giáp T 61, TBĐ 10) đến hết nhà ông Par (hết T 07, TBĐ 02).

70

1,0

6

Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba nhà ông Tâm, T 565, TBĐ 11) đến hết nhà ông Cuông (hết T 556, TBĐ 11).

100

1,0

7

Từ giáp ngã ba nhà ông Thanh (giáp T 45, TBĐ 20) đến hết nhà ông Thọ (hết T 113, TBĐ 20).

75

1,0

8

Từ giáp ngã ba nhà ông Thanh (giáp T 45, TBĐ 20) đến giáp sông.

75

1,0

9

Từ giáp trạm Công an (giáp T 503, TBĐ 11) đến hết trạm điện (hết T 634, TBĐ 11).

110

1,0

10

Từ giáp nhà bà Tuyết (giáp T 41, TBĐ 15) đến hết nhà ông Thế (hết T 170, TBĐ 15).

55

1,0

11

Từ nhà ông Cường (T 1525, TBĐ 15) đến hết nhà ông Các (hết T 99, TBĐ 14).

55

1,0

12

Từ giáp nhà ông Kha (giáp T 480, TBĐ 15) đến hết nhà ông Khoa (hết T 293, TBĐ 15).

70

1,0

13

Từ giáp nhà ông Quy (giáp T 481, TBĐ 15) đến hết nhà ông Mùi (hết T 633, TBĐ 15).

55

1,0

14

Từ nhà ông Phê (T 701, TBĐ 15) đến hết nhà ông Vụ (hết T 450, TBĐ 15).

70

1,0

15

Từ giáp nhà ông Hiệu (giáp T 888, TBĐ 15) đến hết nhà ông Liêm (hết T 1072, TBĐ 15).

55

1,0

 

Khu vực III

35

1,0

V

XÃ RÔ MEN

 

 

 

Khu vực I

 

 

*

Khu vực Bằng Lăng:

 

 

1

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi vào đường quy hoạch nội bộ Thị trấn Bằng Lăng (đến hết Trung tâm y tế).

195

1,0

2

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi theo đường chính khu tái định cư Tây Nam đến giáp trụ sở Trung tâm QL&KTCTCC.

205

1,0

3

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi theo đường vào Huyện đội đến giáp trụ sở Ngân hàng chính sách.

180

1,5

4

Từ giáp bùng binh ngã 6 dọc theo trục đường lên UBND huyện và hết trụ sở Công an huyện.

195

1,0

*

Dọc theo Tỉnh lộ 722:

 

 

1

Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba Bằng Lăng) đến giáp ngã ba đường vào trạm phát sóng.

235

1,0

2

Từ ngã ba đường vào trạm phát sóng đến hết ngã ba đường vào Huyện đội.

285

1,1

3

Từ giáp ngã ba đường vào Huyện đội đến giáp đường 135 (giáp đường sản xuất Đạ Tồn).

195

1,0

4

Từ đường 135 (đường sản xuất Đạ Tồn) đến hết ngã ba đường vào bản Brông rết (hết T 02, TBĐ 22).

155

1,0

5

Từ giáp ngã ba đường vào bản Brông rết (giáp T 02, TBĐ 22) đến giáp cầu số 3.

55

1,0

6

Từ cầu số 3 đến giáp đường vào Trường cấp I, II.

75

1,0

7

Từ đường vào Trường cấp I, II đến hết ngã ba đường vào thôn 3.

90

1,1

8

Từ giáp ngã ba đường vào thôn 3 đến hết nhà ông Lợi (hết T 56, TBĐ 26).

75

1,0

9

Từ giáp nhà ông Lợi (giáp T 56, TBĐ 26) đến giáp cầu số 6.

60

1,0

10

Từ cầu số 6 đến giáp xã Đạ M’Rông.

55

1,0

 

Khu vực II

 

 

1

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào đường Sóc Sơn 01 km.

80

1,0

2

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào bản Brông rết đến hết nhà ông Y Tang (hết T 107, TBĐ 23).

60

1,0

3

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi vào xóm Rừng sao thôn 2 (02 km).

55

1,0

4

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào thôn 3 đến hết nhà ông Ha Chang (hết T 80, TBĐ 35).

50

1,0

5

Từ nhà ông Ha Sơn (T 116, TBĐ 35) đến hết nhà ông K’Duyên (hết T 136, TBĐ 35).

45

1,0

6

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (Trạm y tế) vào hết nhà ông Dũng (hết T 393, TBĐ 48).

50

1,0

7

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (đường liên thôn 2-4) đến giáp ngã ba Trạm y tế.

45

1,0

8

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (đường vào thôn 5) đến hết nhà ông Seo Diêu (hết T 68, TBĐ 41).

45

1,0

9

Từ nhà ông Seo Danh (T 32, TBĐ 41) đến hết nhà ông Seo Phán (hết T 36, TBĐ 40).

45

1,0

10

Từ nhà ông Seo Lông (T 128, TBĐ 40) đến hết nhà ông Seo Chứ (hết T 60, TBĐ 40).

45

1,0

 

Khu vực III

30

1,0

VI

XÃ ĐẠ M’RÔNG

 

 

 

Khu vực I

 

 

1

Từ giáp xã Rô Men đến giáp cầu số 7.

45

1,0

2

Từ cầu số 7 đến giáp ngã ba đường vào trường cấp II Đạ M’Rông (giáp T 406, TBĐ 11).

50

1,0

3

Từ ngã ba đường vào trường cấp II Đạ M’Rông (T 406, TBĐ 11) đến cầu Đa Ra Hố.

95

1,1

4

Từ giáp ngã tư đường Tỉnh lộ 722 – Đạ M’Rông đến hết nhà ông Biên (hết T 1002, TBĐ 06).

95

1,1

5

Từ nhà ông Xuyên (T 378, TBĐ 03) đến giáp sông K’Rông Nô.

85

1,0

6

Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (đầu cầu số 7) theo tuyến đường qua xã Đạ Rsal.

40

1,0

 

Khu vực II

 

 

1

Từ giáp nhà ông Biên (giáp T 1002, TBĐ 06) đến giáp nhà ông Xuyên (giáp T 378, TBĐ 03).

40

1,0

2

Từ giáp nhà ông Xuyên (giáp T 378, TBĐ 03) đến giáp đường Tỉnh lộ 722.

40

1,0

3

Từ nhà ông Noen (T 58, TBĐ 11) đến hết nhà ông Đông (hết T 533, TBĐ 06).

80

1,0

 

Khu vực III

25

1,0

VII

XÃ ĐẠ TÔNG

 

 

 

Khu vực I

 

 

1

Từ cầu Đa Ra Hố đến hết ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (hết T 292, TBĐ 13).

135

1,6

2

Từ giáp ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (giáp T 292, TBĐ 13) đến hết ngã ba đường vào thôn Đa Kao (hết T 243, TBĐ 15).

180

3,2

3

Từ giáp ngã ba đường vào thôn Đa Kao (giáp T 243, TBĐ 15) đến cầu Đạ Long.

90

1,5

4

Từ ngã tư (T 362, TBĐ 14) đi qua trường cấp II, III đến hết nhà ông Jong (hết T 276, TBĐ 15).

80

1,0

 

Khu vực II

 

 

1

Từ ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (T 293, TBĐ 13) vào hết trường cấp I Đạ Nhinh (hết T 111, TBĐ 13).

35

1,0

2

Từ giáp UBND xã (giáp T 311, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Long (hết T 374, TBĐ 15).

60

1,0

3

Từ giáp nhà ông Kham (giáp T 299, TBĐ 15) đến hết nhà ông Ha Bang (hết T 969, TBĐ 02).

40

1,0

4

Từ ngã ba Trường học cấp III (giáp T 51, TBĐ 06) đến hết nhà bà K’Glong (hết T 271, TBĐ 05).

40

1,0

5

Từ đoạn đi Đa Kao 1 (giáp T 17, TBĐ 03) đến hết nhà ông Ha Ang (hết T 447, TBĐ 07).

35

1,0

6

Từ nhà ông Ha Chương (T 84, TBĐ 05) đến sân vận động thôn Đa Kao (T 209, TBĐ 05).

40

1,0

7

Từ nhà ông Ha Bang (T 88, TBĐ 14) đến hết nhà ông Ha Dol (hết T 151, TBĐ 15).

30

1,0

 

Khu vực III

25

1,0

VIII

XÃ ĐẠ LONG

 

 

 

Khu vực I

 

 

1

Từ cầu Đạ Long đến hết nhà ông Ha Joen (hết T 208, TBĐ 05).

70

1,1

2

Từ giáp nhà ông Ha Joen (giáp T 208, TBĐ 05) đến hết nhà ông Ha Sép (hết T 248, TBĐ 05).

65

1,1

 

Khu vực II

 

 

1

Từ Trường Tiểu học Đạ Long (T 370, TBĐ 05) đến hết cầu Đạ Yar.

50

1,0

2

Từ giáp cầu Đạ Yar đến hết nhà ông Ha Phương (hết T 01, TBĐ 15).

35

1,0

3

Từ nhà ông Ha Huyên (T 241, TBĐ 05) đến Tiểu khu 72 (hết T 50, TBĐ 09).

40

1,0

4

Từ trường cấp II Đạ Long (giáp T 228, TBĐ 04) đến hết nhà ông SoLy (hết T 1344, TBĐ 06).

50

1,0

5

Từ giáp nhà ông SoLy (giáp T 1344, TBĐ 06) đến giáp trạm Lâm nghiệp (giáp T 136, TBĐ 05).

40

1,0

6

Từ nhà ông Ha Joen (T 208, TBĐ 05) đến hết nhà ông Ha Ang (hết T 16, TBĐ 09).

40

1,0

7

Từ nhà ông Ha Tang (T 04, TBĐ 08) đến hết T 100, TBĐ 08.

35

1,0

 

Khu vực III

25

1,0

 

B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP.

Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:

Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau:

- Khu vực I: Thuộc địa bàn xã Đạ Rsal.

- Khu vực II: Thuộc địa bàn các xã Đạ K’Nàng, Phi Liêng, Liêng Srônh, Rô Men và khu vực từ nhà ông Ha Tang (T 04, TBĐ 08) đến hết T 100, TBĐ 08 (thuộc xã Đạ Long).

- Khu vực III: Thuộc địa bàn các xã Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long.

- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.

- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

Khoảng cách để xác định vị trí thửa đất (lô đất) được xác định theo đường đi, lối đi vào đến thửa đất (lô đất).

a. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:

Số TT

Khu vực

Đơn giá năm 2012 (1.000 đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Khu vực I

19

15

10

1,0

1,0

1,0

2

Khu vực II

15

13

8

1,0

1,0

1,0

3

Khu vực III

10

8

6

1,0

1,0

1,0

 

b. Đất trồng cây lâu năm:

Số TT

Khu vực

Đơn giá năm 2012 (1.000 đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Khu vực I

21

17

11

1,0

1,0

1,0

2

Khu vực II

17

14

9

1,0

1,0

1,0

3

Khu vực III

11

9

7

1,0

1,0

1,0

 

c. Đất rừng sản xuất:

STT

Vị trí

Đơn giá năm 2012 (1.000 đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

1

Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường Quốc lộ, Tỉnh lộ.

7,6

1,2

2

Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã.

6,4

1,2

3

Vị trí 3: Là những diện tích đất còn lại.

3,8

1,2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219