Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 09/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THANH TRÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đt trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9534/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Trì, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích (ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

6.349,13

1

Đất nông nghiệp

NNP

3.252,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.659,45

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.659,45

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

634,45

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

104,83

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

757,74

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

95,55

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.079,77

2.1

Đất quốc phòng

CQP

50,03

2.2

Đất an ninh

CAN

20,43

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,00

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

0,00

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

53,88

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,86

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghip

SKC

110,10

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,00

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

973,13

2.10

Đt có di tích lịch sử văn hóa

DDT

29,66

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

43,71

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

891,08

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

105,31

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,82

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức s nghip

DTS

60,17

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

11,04

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

117,53

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

32,30

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

9,12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

15,36

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

10,33

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

381,45

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

102,34

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,14

3

Đất chưa sử dụng

CSD

17,34

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trường hợp cn điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hin các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số
09/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chđầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý (có bản sao gửi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GPMB tạo quỹ đất sạch di chuyển đại đội 17, Bộ TL đặc công phục vụ việc mở rộng Chùa Hưng Long

CQP

UBND huyện Thanh Trì

0,30

 

 

Thanh Trì

Đông Mỹ

Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND huyện Thanh Trì cho phép chuẩn bị thực hiện đầu tư

 

2

Trụ sở làm việc Chi cục thuế

TSC

Cục thuế TP Hà Nội

0,30

0,30

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Giấy phép quy hoạch số 1381 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 10/4/2015

 

3

Trụ sở làm việc - Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Trì

TSC

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội

0,15

0,15

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Văn bản số 4076/QHKT-P10 ngày 09/9/2015 của Sở Quy hoạch kiến trúc v/v địa điểm đầu tư xây dựng dự án

 

4

Xây dựng cầu nối khu đô thị mới Pháp Vân tới Khu đô thị mới Tứ Hiệp

DGT

Ban quản lý dự án GT1 - SGTVT

0,40

 

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

 

 

5

Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km 185-km 189)

DGT

Ban quản lý dự án GT1 - Sở GTVT

18,40

 

 

Thanh Trì

Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Ngọc Hồi, Liên Ninh

 

 

6

Cầu Ngọc Hồi

DGT

Ban quản lý dự án GT1 - Sở GTVT

0,30

 

 

Thanh Trì

Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp

Quyết định số 3197/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Km 186 + 300 trên quốc lộ 1A

 

7

Trạm thu phí thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

DGT

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

3,20

 

 

Thanh Trì

Liên Ninh

 

 

8

Xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi phục vụ GPMB dán Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1

DGT

UBND huyện Thanh Trì

4,60

3,47

 

Thanh Trì

Ngọc Hồi

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

9

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1 (Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi)

DGT

UBND huyện Thanh Trì

171,00

 

 

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Liên Ninh

Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư

 

10

Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

DGT

Công ty cổ phn BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

14,20

3,00

 

Thanh Trì

Tứ Hip, Ngũ Hiệp, Liên Ninh

Thông báo số 85/TB-UBND ngày 22/4/2016 của đ/c Nguyễn Đức Chung về tiến độ công tác GPMB dự án;

Giấy chứng nhận đầu tư số 82/BKHĐT-GCNĐTTN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/9/2014

 

11

Đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp

DGT

UBND huyện Thanh Trì

4,74

2,35

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Quyết định số 5317/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

12

Đường nối Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp

DGT

UBND huyện Thanh Trì

5,10

2,46

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp

Quyết định số 8743/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chnh dự án đầu tư

 

13

Xây dựng tuyến đường liên xã Đại Áng - Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì (giai đoạn I)

DGT

UBND huyện Thanh Trì

1,50

0,11

 

Thanh Trì

Đại Áng, Tả Thanh Oai

Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 4/5/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư

 

14

Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình

DGT

UBND huyện Thanh Trì

10,80

9,97

 

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp

Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

15

Đường giao thông từ làng nghề xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đi khu đô thị Văn Quán - Hà Đông

DGT

UBND huyện Thanh Trì

2,59

1,00

 

Thanh Trì

Tân Triều

Quyết định số 7080/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư

 

16

Ci tạo, mở rộng tuyến đường Đôi Huyện ủy đoạn tNgọc Hồi đến đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

1,95

1,95

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Quyết định 2931/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư

 

17

Xây dựng hạ tầng khu tưng niệm danh nhân Chu Văn An

DGT

UBND huyện Thanh Trì

42,00

10,00

 

Thanh Trì

Thanh Liệt

Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc điều chnh dự án đầu tư

 

18

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì

ONT

UBND huyện Thanh Trì

4,95

4,95

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dán đầu tư

 

19

Nâng cấp trường tiểu học B thị trấn Văn Điển

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,98

0,98

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định 5845/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dán đầu tư

 

20

Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội

DGT

Công ty cổ phần bến xe Hà Nội

2,50

2,50

 

Thanh Trì

Ngũ Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001701 do UBND TP Hà Ni cấp ngày 15/4/2014

 

21

Xây dựng bãi đỗ xe A11/P2

DGT

Công ty CP ĐT và KD XNK Vạn Thuận

0,21

 

0,21

Thanh Trì

Tân Triều

Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121000978 ngày 19/4/2011

 

22

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB xã Hữu Hòa huyn Thanh Trì

ONT

UBND huyện Thanh Trì

1,93

1,93

 

Thanh Trì

Hữu Hòa

Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hiện chuẩn bđầu tư

 

23

Đường liên xã Yên Mỹ- Duyên Hà- Vạn Phúc

DGT

UBND huyện Thanh Trì

7,19

 

7,19

Thanh Trì

Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc

Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hin chuẩn bđầu tư

 

24

Cải tạo nâng cấp đường liên xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh T

1,00

1,00

1,00

Thanh Trì

Liên Ninh

Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

 

25

Xây dựng đường tạm để thực hiện dự án Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hp hồ nước và các chức năng khác tại xã Thanh Liệt

DGT

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELCOM) và công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì

0,40

 

0,40

Thanh Trì

Thanh Liệt

Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

26

Xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt khu vực Cầu Bươu -Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

DTL

HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp 30/4 Thanh Trì

0,47

0,47

 

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 31121000896 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 11/11/2013

 

27

Đường Trục chính xã Tam Hiệp

DGD

UBND huyện Thanh Trì

3,46

1,91

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư

 

28

Trường THPT Nguyễn Quốc Chinh

DGD

UBND huyện Thanh Trì

3,05

3,05

 

Thanh Trì

Đại Áng

Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dán đầu tư

 

29

Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh (thôn Ích Vịnh)

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,53

0,50

 

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

Quyết định số 7064/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư

 

30

Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

DGD

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

3,79

3,61

3,79

Thanh Trì

Tam Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121001045 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 29/3/2012

 

31

Xây dựng Trường trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội

DGD

Trường trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội

5,85

5,85

5,85

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Thông báo thu hồi đất số 27/TB-UBND ngày 25/01/2014 của UBND huyện Thanh Trì

 

32

Chợ Đông Mỹ

DCH

UBND xã Đông Mỹ

0,76

 

 

Thanh Trì

Đông Mỹ

Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND huyn Thanh Trì

 

33

Bệnh viện Bắc Việt

DYT

Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt

0,63

0,63

0,63

Thanh Trì

Tân Triều

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001677 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 21/1/2014

 

34

Khu tái định cư tại xã Liên Ninh phục vụ GPMB Quốc lộ 1A và một số dự án khác trên địa bàn huyện

ONT

UBND huyện Thanh Trì

1,27

1,27

 

Thanh Trì

Liên Ninh

Quyết định số 299/QĐ-KH&ĐT ngày 09/9/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án

 

35

Nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác tại xã Thanh Liệt

ODT

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELCOM) và công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì

8,06

 

8,06

Thanh Trì

Thanh Liệt

Văn bản số 4119/UBND-KH&ĐT về chấp thuận cho phép Elcom nghiên cứu lập dự án đầu tư theo phương thức tự thỏa thuận để nhận chuyển nhượng SDĐ

 

36

Tòa nhà An Cư - Cowaelmic (Nhà ở cho CBCS Cục bảo vệ chính trị 6)

ONT

Công ty CP lắp máy Điện nước và Xây dựng

0,35

 

0,35

Thanh Trì

Thanh Liệt

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001156 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2013

 

37

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

DRA

BQL Dự án thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội

13,00

 

 

Thanh Trì

Thanh Liệt

Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 phê duyệt dự án đầu tư

 

38

Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển

NTD

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

1,70

1,57

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng

 

39

Đầu tư hoàn thiện Dự án nghĩa trang Kim Lũ-Kim Văn

NTD

Công ty cổ phần BITEXCO

0,19

 

0,19

Thanh Trì

Thanh Liệt

Văn bản số 8830/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án

 

40

Mrộng chùa Hưng Long

TON

UBND xã Đông Mỹ

0,26

 

 

Thanh Trì

Đông Mỹ

Thông báo số 376/TB-UBND ngày 11/8/2015 của UBND huyện Thanh Trì thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án

 

41

Trung tâm bán ô tô, máy móc chuyên dụng và phụ tùng ô tô

TMD

Công ty CP Thương mại BMW

0,50

0,50

 

Thanh Trì

Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh

Văn bản số 1564/QHKT-P2 ngày 19/5/2011 chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng

 

42

Trung tâm thương mại Hạ Đình

TMD

Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi

0,80

 

 

Thanh Trì

Tân Triều

Văn bn số 3611 ngày 05/09/2012 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án của sở QHKT

 

43

Xây dựng trụ sở công ty, trung tâm trưng bày, giới thiệu sn phẩm

TMD

Công ty TNHH một thành viên Sino Việt Nam

0,89

0,89

 

Thanh Trì

Liên Ninh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001149 ngày 8/5/2013 của UBND TP Hà Nội

 

44

Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm công nghệ tự động hóa DKNEC

TMD

Công ty TNHH Cơ điện đo lường tđộng hóa DKNEC

1,50

 

 

Thanh Trì

Hữu Hòa

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001759 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 18/12/2014

 

45

Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ

TMD

Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Phát

1,17

1,17

 

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121000220 ngày 01/8/2014 của UBND TP Hà Nội

 

46

Văn phòng giao dịch và trung tâm giới thiệu bán SP điều hòa ô tô Danko

TMD

Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang

0,47

0,47

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000952 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 20/5/2014

 

47

Khu đất đối ứng C1 dự án đầu tư “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở”

TMD

Gamuda land

43,65

41,00

 

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18/4/2011 của UBND huyện Thanh Trì về chủ trương thu hồi đất

 

48

GPMB nút giao tuyến số 1 dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và đường 70

DGT

Cty cổ phần Bitexco

4,50

 

 

Thanh Trì

Xã Tân Triều

Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt hồ sơ chgiới đường đỏ; Thông báo số 36/TB-VP ngày 29/2/2016 về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng

 

49

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây nam Kim Giang

DGT

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

29,94

 

29,94

Thanh Trì

Tân Triều

Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

50

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội

ODT

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7

0,35

 

 

Thanh Trì

Liên Ninh

Văn bản số 7961/UBND-SXD ngày 14/10/2014 của UBND TP chấp thuận đầu tư Dự án

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Cảnh sát PC&CC số 7 huyện Thanh Trì

CAN

Sở Phòng cháy chữa cháy

1,00

1,00

1,00

Thanh Trì

Tam Hiệp

Biên bản làm việc giữa Sở PCCC và Huyện Thanh Trì

 

2

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đông Mỹ (giai đoạn 1)

DTL

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11,09

1,44

11,09

Thanh Trì

Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Vạn Phúc, Duyên Hà

Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư

 

3

Dự án xây dựng mới trạm 110 kV Ngọc Hồi và Nhánh rẽ

DNL

Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội

0,62

 

0,62

Thanh Trì

Ngũ Hiệp

Công văn số 694 ngày 12/11/2014 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội v/v đăng ký Danh mục các Dự án thu hồi đất năm 2015 do BQLDA phát triển điện lực Hà Nội triển khai và thực hiện

 

4

Tuyến cáp Mỗ Lao-Văn Quán

DNL

Tổng Công ty điện lực Hà Nội

0,10

 

0,10

Thanh Trì

Tam Hiệp

Văn bản số 5459/EVN HANOI ngày 11/12/2015

 

5

Mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển

DGT

Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng lô 5

22,00

7,00

22,00

Thanh Trì

Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh

Thông báo số 128/TB-UBND ngày 24/5/2011 của UBND huyện Thanh Trì về chtrương thu hồi đất

 

6

Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,80

0,80

0,80

Thanh Trì

Hữu Hòa

Quyết định số 83/QĐ-HĐND ngày 28/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư

 

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,39

0,39

0,39

Thanh Trì

Ngọc Hồi

Quyết định số 6492/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư

 

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,11

 

0,11

Thanh Trì

Duyên Hà

Quyết định số 6498/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư

 

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,26

0,26

0,26

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chtrương đầu tư

 

10

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,02

0,02

0,02

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 7042/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng

 

11

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,25

0,25

0,25

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư

 

12

Xây dựng HTKT Khu tái định cư X4 tại xã Tứ Hiệp phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì và các dự án phát triển giao thông đô thị

DGT

UBND huyện Thanh Trì

5,72

1,00

5,72

Thanh Trì

Tứ Hiệp

Quyết định số 8273/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Thanh Trì Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

13

Trường mầm non xã Đại Áng (thôn Vĩnh Trung)

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,83

0,83

0,70

Thanh Trì

Đại Áng

Quyết định số 88/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chtrương đầu tư

 

14

Khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp phục vụ GPMB Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Gi

ONT

UBND huyện Thanh Trì

2,23

2,23

2,23

Thanh Trì

Ngũ Hiệp

Văn bản số 18/HĐND ngày 12/5/2016 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quyết định 3616/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Thanh Trì v/v Tạm ứng vốn từ nguồn ngân sách huyện cho Ban QLDA để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư

 

15

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất

ONT

UBND các xã

7,28

 

 

Thanh Trì

Các xã

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND TP Hà Nội

 

16

sở kinh doanh thương mại

TMD

Công ty CP hóa dầu quân đội

0,56

 

 

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án

 

17

Xây dựng nghĩa trang Ngọc Hồi phục vụ GPMB dự án xây dựng đường sắt Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1 (Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi)

NTD

UBND huyện Thanh Trì

2,00

2,00

2,00

Thanh Trì

Ngọc Hồi

Quyết định số 5578/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép chuẩn bị thực hiện đầu tư

 

18

Bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng

TMD

Công ty CP Thịnh An

0,40

 

 

Thanh Trì

Vạn Phúc

Văn bản s 207/UBND-TNMT của UBND huyn Thanh Trì đồng ý chủ trương

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Bộ Tư lệnh đặc công

CQP

Bộ Tư lệnh đặc công

0,8

 

 

Thanh Trì

Đông Mỹ

Văn bản số 8438/BQP-TM ngày 31/8/2016 của Bộ quốc phòng xin giao đất để phục vụ mục đích quốc phòng

 

2

Tuyến đường trục chính vào trường mầm non xã Tân Triều

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,42

 

0,42

Thanh Trì

Xã Tân Triều

Quyết định số 6537/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư

 

3

Cải tạo đường dẫn từ cầu Huỳnh Cung đến đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,05

0,05

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

 

4

Trường tiểu học Tân Triều phân hiệu 2 (thôn Triều Khúc), xã Tân Triều, huyện Thanh Trì

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,90

0,90

0,90

Thanh Trì

Tân Triều

Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

 

5

Xây mới trường THCS Ngũ Hiệp

DGD

UBND huyện Thanh Trì

2,00

2,00

2,00

Thanh Trì

Xã Ngũ Hiệp

Quyết định số 93/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

 

6

Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì

ONT

UBND huyện Thanh Trì

24,12

 

24,12

Thanh Trì

Xã Thanh Liệt

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500

 

7

Dự án đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường bao đường Pháp Vân Cầu Giẽ ni với Quốc lộ 1A

DGT

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Bình

30,20

 

30,20

Thanh Trì

Xã Liên Ninh

Văn bản số 1042/TTg-KTN chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 28/6/2011; Văn bản số 2636/UBND-ĐT ngày 10/5/2016 về việc chấp thuận chi tiêu quy hoạch kiến trúc dự án

 

8

Đường nối quốc lộ 1A-1B (từ nút giao thông Văn Điển đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

DGT

Cty cổ phần Bitexco

12,00

3,50

12,00

Thanh Trì

Thị trấn Văn Điển, xã Tứ Hiệp

Thông báo số 227/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND TP Hà Nội thông báo kết luận v/v đề xuất đầu tư dự án

 

9

Đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt

ONT

UBND các xã, thị trấn

1,60

 

 

Thanh Trì

Các xã, thị trấn

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Thanh Trì về việc thực hin đấu giá quyền sử dụng đất

 

10

Văn phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kho bãi

TMD

Công ty TNHH SXKD & XNK Nguyễn Vinh

1,60

 

 

Thanh Trì

Tam Hiệp

Văn bản số 82/TTXT-XTĐT ngày 18/8/2015 của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đề nghị cho ý kiến rà soát dự án

 

11

Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều

ODT

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Kinh doanh nhà Hà Nội số 35

0,56

 

 

Thanh Trì

Tân Triều

Quyết định chủ trương đầu tư số 6018/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND TP

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91