Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 86/NQ-CP 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 86/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết s751/2019/QH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng (Tờ trình số 4566/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018, Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2018, Công văn số 6179/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 11 năm 2018, Công văn số 181/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 01 năm 2019),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Đà Nẵng với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

Diện tích cấp thành phố xác định, xác đnh bổ sung (ha)

Tổng số

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=5+6)

(8)

1

Đất nông nghiệp

75.706

58,90

69.989

-2.482

67.507

52,54

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

4.348

3,38

3.211

97

3.308

2,57

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

4.348

3,38

3.211

13

3.224

2,51

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

2.028

1,58

1.716

1.716

1,34

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.572

1,22

941

941

0,73

1.4

Đất rừng phòng hộ

8.625

6,71

6.972

1.722

8.694

6,77

1.5

Đất rừng đặc dụng

35.289

27,45

32.839

-441

32.398*

25,22

1.6

Đất rừng sản xuất

15.239

11,86

17.385

550

17.935

13,96

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

161

0,13

150

-1

149

0,12

1.8

Đất nông nghiệp khác

8.444

6,57

2.365

2.365

1,84

2

Đất phi nông nghiệp

50.844

39,55

58.047

2.373

60.420

47,02

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

32.883

25,58

1.929

519

32.429**

1,91

2.2

Đất an ninh

46

0,04

143

-1

142

0,11

2.3

Đất khu công nghiệp

1.265

0,98

1.355

552

1.907

1,48

2.4

Đất cụm công nghiệp

93

93

0,07

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

4.152

4.152

3,23

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1.917

1,49

2.732

2.732

2,13

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

174

0,14

98

98

0,08

2.8

Đất phát triển hạ tầng

4.151

3,23

6.000

32

6.032

4,69

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

214

0,17

245

-31

214

Đất cơ sở y tế

64

0,05

121

-18

103

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

335

0,26

550

-7

543

Đất cơ sở thể dục thể thao

98

0,08

289

-4

285

2.9

Đất có di tích, danh thắng

40,03

40

40

0,03

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

121

0,09

200

3

203

0,16

2.11

Đất ở tại nông thôn

2.595

2.02

3.015

3.015

2,35

2.12

Đất ở tại đô thị

3.492

2,72

5.700

58

5.758

4,48

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

118

0,09

88

88

0,07

2.14

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

26

0,02

25

25

0,02

2.15

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

5

5

0,00

2.16

Đất cơ sở tôn giáo

66

0,05

94

94

0,07

2.17

Đất làm nghĩa hang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

757

0,59

840

840

0,65

3

Đất chưa sử dng

1.993

1,55

458

103

561

0,44

4

Đất khu công nghệ cao

1.130

0,88

1.130

0

1.130

0,88

5

Đất khu kinh tế

6

Đất đô thị (*)

25.038

19,49

45.360

-20.301

25.059

19,50

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên; Không tính phần diện tích đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 440,80 ha;

(**) Bao gm cả diện tích tự nhiên của huyện đảo Hoàng Sa là 30.500 ha.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời

Kỳ đầu (2011 - 2015) (*)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

Tổng

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017 (*)

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

4.815

2.274

2.541

171

167

715

793

695

Trong đó

1.1

Đất trồng lúa

723

341

382

53

46

80

103

100

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

723

341

382

53

46

80

103

100

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

472

249

223

42

44

47

46

44

1.3

Đất trồng cây lâu năm

387

177

210

40

41

44

44

41

1.4

Đất rừng phòng hộ

104

104

1.5

Đất rừng đặc dụng

853,1

851

2,10

0,60

1,50

1.6

Đất rừng sản xuất

2.256

532

1.724

37

36

542

600

509

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

20

20

1.8

Đất làm muối

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

5.329

2.526

2.803

776

627

551

544

305

Trong đó

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

32

2,00

30

6

14

6

4

2.2

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

2

2

2.3

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

349

349

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.455

170

2.285

653

560

424

399

249

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

357

47

310

21

74

71

81

63

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyn mục đích

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thi kỳ

Kỳ đầu (2011 - 2015) (*)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017 (*)

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp

24

24

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

13

13

1.2

Đất rừng phòng hộ

5

5

1.3

Đất rừng đặc dụng

5

5

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

1

1

2

Đất phi nông nghiệp

1.408

1.017

391

50

35

113

113

80

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

2

2

2

2.2

Đất an ninh

22

22

2

10

10

2.3

Đất khu công nghiệp

150

100

50

24

18

8

2.4

Đất cụm công nghiệp

10

10

2

2

2

4

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

268

221

47

5

4

12

13

13

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

437

404

33

5

4

7

8

9

2.7

Đất phát triển hạ tầng

146

92

54

6

5

15

14

14

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

56

6

50

15

6

16

13

2.9

Đất ở tại nông thôn

22

3

19

5

7

4

3

2.10

Đất ở tại đô thị

234

160

74

15

5

17

20

17

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

11

10

1

1

2.12

Đất cơ sở tôn giáo

4

4

2.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

46

16

30

5

10

10

5

Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

(Vị trí các loại đt trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng xác lập).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2015*

Các năm kế hoạch

2016*

2017*

2018

2019

2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

70.027

69.868

69.747

68.503

67.599

67.507

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

3.720

3.667

3.620

3.498

3.391

3.308

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

3.636

3.577

3.537

3.411

3.307

3.224

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1.939

1.932

1.919

1.836

1.761

1.716

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.151

1.149

1.144

1.030

983

941

1.4

Đất rừng phòng hộ

8.568

8.566

8.565

8.694

8.694

8.694

1.5

Đất rừng đặc dụng*

32.753

32.695

32.657

32.398

32.398

32.398

1.6

Đất rừng sản xuất

21.697

21.660

21.624

20.018

19.103

17.935

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

119

119

138

138

143

149

2

Đất phi nông nghiệp

57.508

57.717

57.874

59.198

60.220

60.420

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

32.784

32.783

32.796

32.599

32.508

32.429**

2.2

Đất an ninh

98

98

98

113

117

142

2.3

Đất khu công nghiệp

1.029

1.053

1.060

1.207

1.733

1.907

2.4

Đất cụm công nghiệp

55

74

93

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

2.763

2.873

3.119

3.705

3.864

4.152

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2.363

2.380

2.476

2.623

2.677

2.732

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động

157

157

153

119

106

98

2.8

Đất phát triển hạ tầng

5.193

5.262

5.410

5.784

5.984

6.032

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

28

32

32

103

155

214

Đất cơ sở y tế

55

56

57

81

93

103

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

442

445

449

499

526

543

Đất cơ sở thể dục thể thao

213

214

213

259

274

285

2.9

Đất có di tích, danh thắng

40

40

40

40

40

40

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

80

80

80

150

203

203

2.11

Đất ở tại nông thôn

2.858

2.862

2.865

2.973

2.986

3.015

2.12

Đất tại đô thị

5.324

5.345

5.365

5.482

5.634

5.758

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

57

57

57

82

85

88

2.14

Đất xây dựng của trụ stổ chức sự nghiệp

27

28

27

26

26

25

2.15

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

1

1

1

5

5

5

2.16

Đất cơ sở tôn giáo

94

94

94

94

94

94

2.17

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,

803

805

808

832

840

840

3

Đất chưa sử dụng

952

902

866

786

669

561

4

Đất khu công nghệ cao

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

5

Đất đô thị

25.038

25.053

25.053

25.053

25.053

25.059

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện; Không tính phần diện tích đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân tranh chấp với tnh Thừa Thiên - Huế khoảng 440,80 ha;

(**) Bao gồm cả diện tích tự nhiên của huyện đảo Hoàng Sa là 30.500 ha.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm:

1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Thành phố; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thng nht, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chđạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện cập công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng phải chỉ đạo, kim tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định qua pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bn vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đt, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph
;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
-
UBND thành phố Đà Nng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà N
ẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3)
.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!