Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 117/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 117/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017, số 36/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 01/TTr-BTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2018, số 1401/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 3 năm 2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp Quốc gia phân bổ (ha)

Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

I

Loại đất

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

146.525

73,65

129.432

 

129.432

65,34

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

14.494

7,29

11.997

 

11.997

6,06

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

6.028

3,03

7.294

1.179

8.473

4,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

16.683

8,39

 

14.264

14.264

7,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

74.070

37,23

 

66.341

66.341

33,49

1.4

Đất rừng phòng hộ

11.033

5,55

8.324

235

8.559

4,32

1.5

Đất rừng đặc dụng

16.327

8,21

16.600

 

16.600

8,38

1.6

Đất rừng sản xuất

6.033

3,03

4.469

 

4.469

2,26

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

6.047

3,04

4.712

 

4.712

2,38

1.8

Đất làm muối

1.140

0,57

800

 

800

0,40

2

Đất phi nông nghiệp

50.615

25,44

68.148

 

68.148

34,40

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

7.213

3,63

8.881

 

8.881

4,48

2.2

Đất an ninh

1.956

0,98

2.120

 

2.120

1,07

2.3

Đất khu công nghiệp

7.438

3,74

8.510

 

8.510

4,30

2.4

Đất cụm công nghiệp

219

0,11

 

486

486

0,25

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

2.176

1,09

 

4.433

4.433

2,24

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1.149

0,58

 

2.391

2.391

1,21

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

224

0,11

 

423

423

0,21

2.8

Đất phát triển hạ tầng

13.551

6,81

19.513

 

19.513

9,85

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

198

0,10

301

 

301

0,15

-

Đất cơ sở y tế

62

0,03

144

 

144

0,07

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

479

0,24

995

 

995

0,50

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

90

0,05

1.541

 

1.541

0,78

2.9

Đất có di tích, danh thắng

78

0,04

140

 

140

0,07

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

209

0,11

303

 

303

0,15

2.11

Đất ở tại nông thôn

3.087

1,55

 

4.674

4.674

2,36

2.12

Đất ở tại đô thị

2.697

1,36

3.883

 

3.883

1,96

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

333

0,17

 

193

193

0,10

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

9

0,00

 

88

88

0,04

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

385

0,19

 

461

461

0,23

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

460

0,23

 

626

626

0,32

3

Đất chưa sử dụng

1.812

0,91

517

 

517

0,26

4

Đất đô thị

30.025

15,09

30.785

 

30.785

15,54

II

Các khu chức năng*

 

 

 

 

 

 

1

Khu sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

113.114

57,10

2

Khu lâm nghiệp

 

 

 

 

14.554

7,35

3

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

 

16.622

8,39

4

Khu phát triển công nghiệp

 

 

 

 

9.159

4,62

5

Khu đô thị

 

 

 

 

19.155

9,67

6

Khu thương mại - dịch vụ

 

 

 

 

6.373

3,22

7

Khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

19.121

9,65

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ

Kỳ đầu (2011-2015) (*)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

19.753

6.146

13.607

2.005

1.544

3.034

3.180

3.844

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

826

140

686

145

64

131

74

272

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

466

3

463

91

38

31

57

246

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

3.046

1.087

1.959

447

190

457

373

492

1.3

Đất trồng cây lâu năm

10.676

4.220

6.456

842

806

1.201

1.567

2.040

1.4

Đất rừng phòng hộ

3.630

221

3.409

344

352

1.096

960

657

1.5

Đất rừng đặc dụng

257

93

164

44

15

36

67

2

1.6

Đất rừng sản xuất

190

173

17

4

2

4

4

3

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

928

194

734

133

87

73

89

352

1.8

Đất làm muối

185

7

178

46

28

37

46

21

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

13.615

11.908

1.707

490

233

361

279

344

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

665

654

11

2

 

4

5

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

135

34

101

 

 

30

 

71

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

20

20

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

69

69

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

34

34

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

952

732

220

10

50

55

55

50

2.7

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

20

20

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

1.531

1.524

7

 

7

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

217

211

6

1

 

1

2

2

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ

Kỳ đầu (2011-2015) (*)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

828

736

92

14

11

10

7

50

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

53

36

17

9

3

 

3

2

1.3

Đất trồng cây lâu năm

17

11

6

 

 

 

 

6

1.4

Đất rừng phòng hộ

554

518

36

5

8

10

4

9

1.5

Đất rừng đặc dụng

106

106

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

33

 

33

 

 

 

 

33

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

48

48

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

1

1

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

467

63

404

209

4

52

135

4

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

3

2

1

1

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

1

 

1

 

1

 

 

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

36

 

36

4

3

16

13

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

212

21

191

191

 

 

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

116

9

107

3

 

2

102

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

1

 

1

 

 

1

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

4

1

3

 

 

1

2

 

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

6

6

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2

2

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

20

2

18

 

 

 

18

 

2.8

Đất ở tại đô thị

11

 

11

9

 

 

2

 

2.9

Đất cơ sở tôn giáo

2

2

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài xác lập ngày 12 tháng 12 năm 2017).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm hiện trạng 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016 (*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

142.799

140.826

139.294

136.284

133.111

129.432

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

12.853

12.698

12.632

12.439

12.340

11.997

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

9.027

8.928

8.890

8.800

8.719

8.473

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

16.608

15.856

15.617

15.157

14.780

14.264

1.3

Đất trồng cây lâu năm

72.875

72.222

71.333

69.967

68.258

66.341

1.4

Đất rừng phòng hộ

12.152

11.803

11.409

10.269

9.258

8.559

1.5

Đất rừng đặc dụng

16.765

16.720

16.705

16.669

16.602

16.600

1.6

Đất rừng sản xuất

4.460

4.455

4.447

4.443

4.439

4.469

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

5.159

5.026

4.927

4.944

4.993

4.712

1.8

Đất làm muối

1.150

1.103

1.075

1.039

993

800

2

Đất phi nông nghiệp

54.287

56.483

58.030

61.101

64.417

68.148

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

8.659

8.680

8.714

8.754

8.692

8.881

2.2

Đất an ninh

2.045

2.054

2.105

2.118

2.120

2.120

2.3

Đất khu công nghiệp

7.535

7.692

7.692

7.885

8.110

8.510

2.4

Đất cụm công nghiệp

213

289

289

460

486

486

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

2.077

2.352

2.505

3.412

4.052

4.433

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1.210

1.590

1.683

1.984

1.991

2.391

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

180

238

238

238

365

423

2.8

Đất phát triển hạ tầng

14.642

15.328

16.099

16.977

18.210

19.513

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đất cơ sở văn hóa

116

151

158

219

250

301

 

+ Đất cơ sở y tế

60

64

73

83

106

144

 

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

542

567

623

708

846

995

 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao

352

358

492

787

1.028

1.541

2.9

Đất có di tích, danh thắng

86

86

86

111

132

140

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

214

224

279

280

303

303

2.11

Đất ở tại nông thôn

3.832

3.980

4.211

4.445

4.673

4.674

2.12

Đất ở tại đô thị

3.160

3.329

3.433

3.514

3.591

3.883

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

118

120

122

128

162

193

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

54

63

69

71

90

88

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

440

457

460

460

460

461

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

429

450

462

455

635

626

3

Đất chưa sử dụng

1.012

789

774

712

570

517

4

Đất đô thị

25.268

25.268

25.268

25.268

25.268

30.785

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quy đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 06/09/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.533

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!