Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 05/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 09/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3284/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014, Tờ trình số 3892/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ trong năm 2014 như sau:

1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bao gồm 72 dự án với tổng diện tích là 140,588 ha

(Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo phụ lục I đính kèm)

2. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ bao gồm 01 dự án với tổng diện tích là 0,128 ha.

(Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo phụ lục II đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

A. NHÓM CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Thành phố Nha Trang

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

14,020

3,327

 

1

Khu tái định cư tại xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung thuộc dự án Cao Bá Quát - Cầu Lùng

2,760

2,760

 

2

Khu tái định cư Lê Hồng Phong I

11,260

0,567

 

II

Công trình, dự án đất trụ sở cơ quan

0,724

0,152

 

1

Trụ anten của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

0,724

0,152

 

III

Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục

6,300

6,300

 

1

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

6,300

6,300

 

IV

Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi

146,092

10,250

 

1

Đường Phong Châu

56,534

0,410

 

2

Trục đường Bắc Nam Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh

36,099

7,073

 

3

Cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông

38,780

0,829

 

4

Cơ sở hạ tầng Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông

14,678

1,942

 

V

Công trình, dự án đất bãi thải, xử chất thải

7,400

0,180

 

1

Nhà máy xử lý nước thải phía Nam

7,400

0,180

 

 

Tổng diện tích

174,536

20,212

 

2. Thị xã Ninh Hòa

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

2,800

2,800

 

1

Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

2,800

2,800

 

II

Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục

4,618

4,618

 

1

Xây dựng 03 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Thọ

1,000

1,000

 

2

Xây dựng 04 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Thân

0,240

0,240

 

3

Xây dựng 04 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Lộc

0,500

0,500

 

4

Xây dựng 02 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Phú

0,100

0,100

 

5

Xây dựng 02 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Hưng

0,178

0,178

 

6

Trường Tiểu học 2 Ninh Đa

0,600

0,600

 

7

Trường Trung học phổ thông phía Bắc thị xã Ninh Hòa

2,000

2,000

 

III

Công trình, dự án đất y tế

0,900

0,900

 

1

Mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Ninh Hòa

0,900

0,900

 

IV

Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi

7,200

6,302

 

1

Dự án đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh

5,000

5,000

 

2

Dự án đường N5

2,200

1,302

 

 

Tổng diện tích

15,518

14,620

 

3. Huyện Cam Lâm

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

5,000

5,000

 

1

Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A (khu 1)

1,000

1,000

 

2

Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A (khu 2)

4,000

4,000

 

II

Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi

 

2,000

 

1

Đường K3 (Hàm Nghi)

 

0,550

 

2

Đường Ngô Gia Tự (nối dài)

 

1,200

 

3

Đường Ngô Gia Tự

 

0,250

 

 

Tổng diện tích

5,000

7,000

 

4. Huyện Diên Khánh

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

4,980

4,980

 

1

Khu tái định cư tại xã Diên An - Diên Toàn thuộc dự án Cao Bá Quát - Cầu Lùng

4,980

4,980

 

II

Công trình, dự án đất trụ sở cơ quan

4,730

4,730

 

1

Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh

0,300

0,300

 

2

Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Diên Khánh

0,500

0,500

 

3

Trụ sở Công an huyện Diên Khánh

3,500

3,500

 

4

Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0,430

0,430

 

III

Công trình, dự án đất cơ sở văn hóa

0,313

0,313

 

1

Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Sơn

0,159

0,159

 

2

Mở rộng nhà văn hóa xã Diên An

0,154

0,154

 

IV

Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục

7,630

6,150

 

1

Trường Mẫu giáo chuẩn xã Diên Bình

0,530

0,530

 

2

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

4,100

2,620

 

3

Trường THPT Phía Nam (Lê Lợi)

3,000

3,000

 

V

Công trình, dự án đất y tế

0,381

0,381

 

1

Xây dựng trạm y tế xã Diên Điền

0,381

0,381

 

VI

Công trình, dự án đất Thể dục - Thể thao

2,333

2,333

 

1

Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Phú

1,445

1,445

 

2

Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Lộc

0,274

0,274

 

3

Mở rộng nhà văn hóa xã Diên An

0,614

0,614

 

 

Tổng diện tích

20,367

18,887

 

5. Huyện Vạn Ninh

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

16,900

16,900

 

1

Khu tái định cư Hầm đường bộ Đèo Cả

7,600

7,600

 

2

Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền

9,300

9,300

 

II

Công trình, dự án đất y tế

2,200

1,730

 

1

Phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông

2,200

1,730

 

III

Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi

4,180

4,180

 

1

Mở rộng đường giao thông Nguyễn Huệ

1,150

1,150

 

2

Bến xe Vạn Ninh

2,280

2,280

 

3

Đường giao thông từ cầu Hóc Chim đến Mỹ Lương

0,750

0,750

 

 

Tổng diện tích

23,280

22,810

 

B. NHÓM CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Thành phố Nha Trang

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

186,535

13,437

 

1

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong Venesia (Khu 1)

95,900

1,579

 

2

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong Venesia (Khu 2)

57,100

1,634

 

3

Khu dân cư Nam Vĩnh Hải

32,800

9,750

 

4

Khu dân cư Phú Nông

0,735

0,474

 

II

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

11,500

11,500

 

1

Mở rộng Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Nha Trang

9,400

9,400

 

2

Xây dựng Trung tâm Metro Cash & Carry Nha Trang

2,100

2,100

 

 

Tổng diện tích

198,035

24,937

 

2. Thị xã Ninh Hòa

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

7,100

6,670

 

1

Dự án Khu dân cư Nam đường K.10

4,320

4,100

 

2

Dự án Khu dân cư Bắc đường K.10

2,780

2,570

 

II

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

2,619

2,619

 

1

Cở sở kinh doanh tổng hợp giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng và trang thiết bị xây dựng, trang trí nội thất

0,200

0,200

 

2

Cửa hàng xăng dầu Vật tư Nông nghiệp

0,250

0,250

 

3

Khu dịch vụ nhà hàng tiệc cưới và hội nghị

0,200

0,200

 

4

Nhà xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và xe máy

0,440

0,440

 

5

Dự án Cụm nhà văn phòng Lan Anh

0,632

0,632

 

6

Siêu thị Ninh Hòa

0,697

0,697

 

7

Cây xăng dầu Phú Khánh

0,200

0,200

 

 

Tổng diện tích

9,719

9,289

 

3. Huyện Cam Lâm

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất ở

79,000

4,300

 

1

Khu đô thị Golden Bay

79,000

4,300

 

II

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

0,080

0,030

 

1

Cửa hàng xăng dầu Bá An

0,080

0,030

 

 

Tổng diện tích

79,080

4,330

 

4. Huyện Diên Khánh

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất cơ sở văn hóa

0,235

0,235

 

1

Nhà thờ tổ nghề đúc đồng Phú Lộc

0,235

0,235

 

II

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

14,810

14,710

 

1

Làng nghề Yến sào

4,500

4,500

 

2

Cây xăng Diên Hòa

0,480

0,480

 

3

Dự án Nhà máy chế biến hạt điều và nông sản xuất khẩu

1,700

1,600

 

4

Nhà máy bia Sài Gòn

6,000

6,000

 

5

Mở rộng kho vận chuyển và lưu trữ hàng hóa

1,400

1,400

 

6

Xây dựng Chi nhánh Điện lực Diên Khánh

0,480

0,480

 

7

Cây xăng dầu Phú Khánh

0,250

0,250

 

 

Tổng diện tích

15,045

14,945

 

5. Huyện Vạn Ninh

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

2,400

1,000

 

1

Mở rộng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

2,400

1,000

 

 

Tổng diện tích

2,400

1,000

 

6. Thành phố Cam Ranh

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha)

Ghi chú

I

Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh

651,200

2,559

 

1

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1)

647,700

2,021

 

2

Nhà máy chế biến dăm gỗ Cam Ranh

3,500

0,537

 

 

Tổng diện tích

651,200

2,559

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Thành phố Nha Trang

STT

Tên dự án, Công trình

Tng din tích (ha)

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

I

Đất phát triển hạ tầng

0,128

 

 

1

Khu du lịch Sinh thái đảo Trí Nguyên

0,128

Phường Vĩnh Nguyên

Dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

 

Tổng diện tích

0,128

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169