Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 28/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nhu cầu có nhà ở là một trọng những nhu cầu thiết yếu của con người, công tác chăm lo, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách xã hội có chỗ ở được xác định là một vấn đề xã hội, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội có chỗ ở ổn định, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh chưa đạt được yêu cầu. Nguyên do là chưa tập trung huy động tốt nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực nhà nước để chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; việc phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cấp, ngành và địa phương có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ; một số địa phương cấp huyện chưa tập trung quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; chưa chủ động dành đủ quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân.

Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân trong thời gian tới, nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; đồng thời hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân;

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; để cho người dân, công nhân lao động... được thuê, mua nhằm cải thiện chỗ ở;

- Trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kịp thời chủ động triển khai các cơ chế, chính sách, các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng về nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh;

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, nghiên cứu đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, trong đó đưa ra nhiều loại hình nhà ở căn hộ chung cư (diện tích từ 40m2 đến 70m2), dùng để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có thu nhập thấp tại các địa phương như thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Tân Thành;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để bổ sung các khu đất của các tổ chức, cá nhân không phù hợp quy hoạch xây dựng nhưng có nhu cầu phát triển nhà ở xã hội để tạo quỹ đất triển khai các dự án nhà ở xã hội;

- Trong quá trình tổ chức thẩm định, tham mưu phê duyệt quy hoạch xây dựng tại các khu đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên ràng buộc nhà đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở của dự án nhà ở thương mại và dự án khu đô thị mới để làm nhà ở xã hội; đồng thời, rà soát các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai so với tiến độ đã được phê duyệt tham mưu thu hồi quỹ đất 20% này để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

- Tập trung đẩy mạnh hoàn thành việc triển khai các chương trình nhà ở xã hội như: hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang; hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp; Chương trình nhà ở học sinh, sinh viên; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực nông thôn…;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, bố trí nguồn vốn từ nay đến năm 2020 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các chương trình nhà ở xã hội do nhà nước thực hiện; nghiên cứu phương án dành 10 % tiền bán đấu giá các khu đất công trụ sở các cơ quan nhà nước để xây dựng nhà ở xã hội;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha do các chủ đầu tư nộp theo quy định và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân các Khu công nghiệp, người nghèo, người thu nhập thấp tại các đô thị trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh có các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; nghiên cứu hướng dẫn cụ thể hình thức hợp tác công tư (PPP); bổ sung danh mục các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật về nhà ở thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Xem xét, đề xuất UBND tỉnh bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm cơ sở chỉ đạo điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ trình UBND tỉnh quyết định.

c) Sở Tài chính:

- Phân bổ và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn thuộc quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động của quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập quỹ phát triển nhà ở theo quy định tại Khoản 2, Điều 83 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở để tạo thêm kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội; có cơ chế, chính sách về nghĩa vụ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại các Khu công nghiệp để quy định trách nhiệm hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đó.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế khai thác tiềm năng đất đai để tạo nguồn thu phát triển nhà ở xã hội; tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bổ sung quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh đến 2020. Trong đó, ngoài các danh mục dự án có quỹ đất đã đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, cần bố trí thêm quỹ đất những vị trí tiện lợi cho người ở đi lại, làm việc (nghiên cứu khu vực Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu, địa bàn thành phố Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức);

- Hỗ trợ các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục sử dụng đất đai và đánh giá tác động môi trường trong quá trình đầu tư.

đ) Sở Lao động Thương binh và Xã hội: phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực nông thôn ...

e) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trước đây đã phê duyệt nhưng không bố trí quỹ đất để làm nhà ở công nhân. Trường hợp còn quỹ đất trong các khu công nghiệp này thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch để bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở công nhân như các địa phương khác đã thực hiện;

- Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh cơ chế, giải pháp cụ thể điều kiện ràng buộc khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào hoạt động tại các Khu công nghiệp có sử dụng nhiều lao động phải có trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở của công nhân;

- Rà soát biến động nhu cầu nhà ở công nhân thực tế tại các khu công nghiệp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) vào tháng 12 hàng năm, đề xuất bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân phù hợp với thực tế. Tổ chức tuyên truyền các doanh nghiệp hỗ trợ nhà ở bằng tiền cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng có khó khăn về nhà ở để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

f) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: thực hiện cho vay ưu đãi đúng đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

g) UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để bổ sung các khu đất của các tổ chức, cá nhân không phù hợp quy hoạch xây dựng nhưng có nhu cầu phát triển nhà ở xã hội để tạo quỹ đất triển khai các dự án nhà ở xã hội;

- Tổng hợp báo cáo về Sở Xây dựng các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

- Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo yêu cầu đột xuất lập báo cáo về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt chú trọng việc vận động nguồn lực và trợ giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu, đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động làm việc với UBND tỉnh về triển khai thực hiện thí điểm đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của công nhân, người lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 13/11/2017 về tăng cường phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250