Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3391/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 3391/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3391/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao ch tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/3/2013 phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;

Thực hiện Chthị số 23-CT/TU ngày 10/5/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Ch thị s 11/CT-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tnh về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 54/TTr- BHXH ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bo hiểm y tế (tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh) đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 (đính kèm Phụ lục số 04).

Điều 2. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT(qđ147-17).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 04

GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt

Đơn vị

Tỷ lệ % dân số tham gia BHYT

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

 

Thị xã Đồng Xoài

90,93%

92,00%

92,32%

92,45%

2

Huyện Bù Đăng

73,50%

77,00%

83,00%

90,00%

3

Huyện Bù Gia Mập

97,60%

97,00%

97,00%

97,00%

4

Thị xã Phước Long

76,50%

82,20%

86,20%

90,00%

5

Huyện Bù Đốp

86,50%

88,90%

89,00%

90,00%

6

Huyện Lộc Ninh

73,50%

80,30%

85,00%

90,00%

7

Thị xã Bình Long

75,00%

82,20%

86,20%

90,00%

8

Huyện Hớn Quản

75,00%

80,30%

85,00%

90,00%

9

Huyện Chơn Thành

91,56%

92,00%

92,40%

92,62%

10

Huyện Đồng Phú

85,00%

87,00%

89,00%

90,00%

11

Huyện Phú Riềng

75,65%

80,30%

85,00%

90,00%

 

Cộng:

81,00%

85,00%

88,00%

91,00%

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3391/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


195
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202