Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kiểm toán nhà nước

03/03/2021 09:05 AM

Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN về Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Thục Uyên

Theo đó, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kiểm toán bao gồm các bước như sau:

- Bước đầu thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán, trong 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại:

Nếu không thụ lý thì trả lời bằng văn bản có nêu lý do cho người khiếu nại; nếu dự kiến thụ lý thì báo cáo lãnh đạo, nghiên cứu phương án xử lý, nếu người khiếu nại rút đơn thì đình chỉ, nếu không rút đơn thì ra thông báo thụ lý.

- Xác minh nội dung khiếu nại;

- Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại;

- Tổ chức đối thoại;

- Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán;

- Quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán;

- Điều chỉnh và gửi báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị đã điều chỉnh cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán.

Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 10/4/2021 và thay thế Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ngày 28/07/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,075

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn