Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 02 – 10/06/2015 (Phần 2)

29/05/2015 14:58 PM

Kiều Oanh xin giới thiệu tiếp những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02 – 10/06/2015:

Ms. Kiều Oanh
7. Hướng dẫn xây dựng thang lương trong công ty TNHH MTV nhà nước

Theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH , việc xây dựng thang lương, bảng lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

- Tùy vào yêu cầu của tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xác định các thang lương, bảng lương cần xây dựng trong số thang lương, bảng lương tại Khoản 1 điều 8 Thông tư này.

-  Sau khi lựa chọn được thang lương, bảng lương cần xây dựng, công ty tổ chức xây dựng thang lương, bảng lương đối với từng loại lao động.

- Cân đối, điều chỉnh thang lương, bảng lương trên cơ sở rà soát mức lương của các loại lao động trong hệ thống thang lương, bảng lương của công ty, so sánh tương quan với mặt bằng tiền lương trên thị trường, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành để thực hiện.

Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II hoặc sử dụng phương pháp khác để xây dựng cho phù hợp.

Thông tư 17 có hiệu lực từ ngày 10/06/2015.

8. Hướng dẫn giao tuyển dụng lao động VN làm việc cho nước ngoài

Theo Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH , vấn đề giao hoặc ủy quyền việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

- Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định giao hoặc ủy quyền cho tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP .

- Sau khi Quyết định trên có hiệu lực thì:

+ Trong thời hạn 20 ngày, Bộ ngoại giao, UBND cấp tỉnh phải gửi 01 bản chính Quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Trong thời hạn 30 ngày, tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động phải niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa chỉ, số điện thoại, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/06/2015.

9. Sửa đổi quy định về cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Ngày 23/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2015/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Theo đó, đối tượng cập nhật kiến thức bao gồm:

- Kiểm toán viên hành nghề.

- Kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trừ trường hợp đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên.

Ngoài ra, kiểm toán viên được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm này được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm này.

Đồng thời phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm này.

Thông tư 56 có hiệu lực từ ngày 08/06/2015 và sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC .

10. Khung mức dự toán nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Từ 08/06/2015, khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN được quy định tại Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN chính thức áp dụng.

Theo đó, dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Thông tư 55 cũng quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học như sau:

- Người chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi hội thảo.

- Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo.

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2.000.000 đồng/báo cáo.

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 1.000.000 đồng/báo cáo.

- Thành viên tham gia hội thảo: 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo.

Riêng các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

11. Thẩm định điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 23/04/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2015/TT-BTNMT về thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. Theo đó:

- Cơ quan thẩm định không thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp kết quả đánh giá, xem xét trên hồ sơ và kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức đủ căn cứ cho thấy Tổ chức không đáp ứng các quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 127/2014/NĐ-CP .

- Ban hành Mẫu số 1 Phụ lục 1 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thay thế mẫu cũ của Thông tư 42/2013/TT-BTNMT .

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 09/06/2015.

12. Bố trí, ổn định dân cư các vùng thiên tai đến năm 2020

Từ ngày 10/06/2015, quy định mới về bố trí, ổn định dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng theo Quyết định 1776/QĐ-TTg chính thức áp dụng.

Theo đó, quy trình bố trí, ổn định dân cư trong huyện được thực hiện như sau:

- UBND cấp xã nơi đi tuyên truyền, vận động người dân thuộc diện bố trí, ổn định hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Chương trình bố trí dân cư và mục tiêu dự án, phương án.

Đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

- UBND cấp xã nơi đến phối hợp với địa phương nơi dân đi, chủ đầu tư, đại diện các hộ tiến hành khai hoang đất ở, sản xuất hoặc chuyển nhượng đất để giao cho các hộ dân đến...

Ngoài ra, còn quy định rõ về quy trình bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh; quy trình bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT và thay thế Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT .

13. Xác định giá trị rừng trồng khi sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp

Theo Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp thì:

- Việc xác định giá trị rừng trồng, vườn cây phải đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí đầu tư và giá trị thu hồi trong tương lai trên cơ sở giá thị trường và các yếu tố lợi thế sản xuất kinh doanh.

- Xác định giá trị rừng trồng, vườn cây phù hợp với diện tích, số lượng và chất lượng; sát với giá thị trường tại thời điểm định giá.

- Việc xác định giá trị rừng trồng, vườn cây phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

Thông tư liên tịch 17 có hiệu lực từ ngày 10/06/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,108

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 QuyếT Định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn