Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

08/03/2021 17:15 PM

Dưới dây là tổng hợp Thông báo Kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hà Nội.

Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

- Thông báo 14/TB-BCĐ ngày 01/03/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95);

- Thông báo 82/TB-VP ngày 26/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94);

- Thông báo 11/TB-BCĐ ngày 20/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92);

- Thông báo 10/TB-BCĐ ngày 18/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 91);

- Thông báo 09/TB-BCĐ ngày 15/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 90);

- Thông báo 05/TB-BCĐ ngày 04/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 85);

- Thông báo 04/TB-BCĐ ngày 02/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84);

- Thông báo 32/TB-VP ngày 31/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83);

- Thông báo 24/TB-VP ngày 25/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81);

- Thông báo 02/TB-BCĐ ngày 18/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80);

- Thông báo 01/TB-BCĐ ngày 11/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79);

- Thông báo 36/TB-BCĐ ngày 31/12/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 78);

- Thông báo 35/TB-BCĐ ngày 28/12/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 77);

- Thông báo 32/TB-BCĐ ngày 27/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 73);

- Thông báo 31/TB-BCĐ ngày 24/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 72);

- Thông báo 30/TB-BCĐ ngày 12/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 71);

- Thông báo 29/TB-BCĐ ngày 09/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 70);

- Thông báo 1143/TB-BCĐ ngày 30/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 69);

- Thông báo 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 68);

- Thông báo 27/TB-BCĐ ngày 12/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 67);

- Thông báo 26/TB-BCĐ ngày 02/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 66);

- Thông báo 25/TB-BCĐ ngày 23/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 65);

- Thông báo 24/TB-BCĐ ngày 16/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 64);

- Thông báo 23/TB-BCĐ ngày 15/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 63);

- Thông báo 22/TB-BCĐ ngày 09/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 62);

- Thông báo 21/TB-BCĐ ngày 04/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 61);

- Thông báo 20/TB-BCĐ ngày 01/9//2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 60);

- Thông báo 19/TB-BCĐ ngày 31/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 59);

- Thông báo 18/TB-BCĐ ngày 27/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 58);

- Thông báo 16/TB-BCĐ ngày 21/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 57);

- Thông báo 15/TB-BCĐ ngày 20/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 56);

- Thông báo 14/TB-BCĐ ngày 19/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 55);

- Thông báo 12/TB-BCĐ ngày 17/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 54);

- Thông báo 11/TB-BCĐ ngày 13/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 53);

- Thông báo 10/TB-BCĐ ngày 11/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 52);

- Thông báo 09/TB-BCĐ ngày 10/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 51);

- Thông báo 08/TB-BCĐ ngày 09/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 50);

- Thông báo 07/TB-BCĐ ngày 07/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 49);

- Thông báo 06/TB-BCĐ ngày 07/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố;

- Thông báo 05/TB-BCĐ ngày 06/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 48);

- Thông báo 04/TB-BCĐ ngày 05/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 47);

- Thông báo 03/TB-BCĐ ngày 02/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 46);

- Thông báo 02/TB-BCĐ ngày 01/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 45);

- Thông báo 01/TB-BCĐ ngày 30/7/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 44).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn