Sửa đổi một số nội dung đánh giá công chức từ 01/01/2020

09/05/2019 16:08 PM

Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi dự kiến thông qua vào cuối năm nay, trong đó, đề xuất sửa đổi một số nội dung đánh giá công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, công chức sẽ được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 56 Luật này còn phải thực hiện đánh giá về thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Hiện hành, Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn