Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

21/08/2019 10:26 AM

Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 công bố thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên như sau:

Bước 1: Kiểm tra, sát hạch

- Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và có nguyện vọng chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên thì phải có hồ sơ cá nhân gửi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ và năng lực chuyên môn, nghịêp vụ của người đề nghị xét chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

Bước 2: Xem xét, quyết định xét chuyển

- Trường hợp cơ quan quản lý công chức theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thực hiện xét chuyển thì căn cứ vào kết quả kiểm tra, sát hạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định xét chuyển.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2010/TT-BNV thực hiện xét chuyển thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức có văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra sát hạch) gửi người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

- Cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm đảm nhiệm.

Việc xếp lương vào ngạch và bảo lưu lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) thực hiện theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Quyết định 546/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn