Tổng cục Thuế giới thiệu toàn văn điểm mới Thông tư 87/2018/TT-BTC

30/11/2018 15:06 PM

Ngày 08/11/2018, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 4376/TCT-QLN giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế sau đây:

File Word toàn văn điểm mới Thông tư 87

- Tại Khoản 1 Điều 1:

Bổ sung quy định tạm dừng hoặc chưa thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà số tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn nộp thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

- Tại Khoản 2 Điều 1:

Sửa đổi quy định về gửi quyết định cho đối tượng bị cưỡng chế, cụ thể: Quyết định cưỡng chế phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế theo phương thức điện tử đối với trường hợp đối tượng bị cưỡng chế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện cho đối tượng bị cưỡng chế.

- Tại Khoản 3 Điều 1:

Bổ sung quy định chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp dần tiền thuế nợ, gia hạn nộp thuế hoặc không tính tiền chậm nộp thuế.

Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dân tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp….

- Tại khoản 4 Điều 1:

Bỏ nội dung xác minh thông tin về số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế và cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu hiện có của ngành hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để ban hành quyết định cưỡng chế.

Trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ quan thuế không đầy đủ thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế yêu cầu kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

- Tại khoản 5 Điều 1:

Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC về thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế là “Sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật”, thay vì trước đây thì quyết định cưỡng chế phải ban hành “Trong ngày thứ 91 (chín mươi mốt) kể từ ngày: số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế;...”.

Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 11 về nội dung yêu cầu kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 4376/TCT-QL.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,380

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn