Toàn văn điểm mới về kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 11

15/11/2018 15:02 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên toàn văn quy định mới về kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2018.

Toàn văn File Word văn bản kế toán, kiểm toán liên quan

kế toán kiểm toán

I. Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận

1. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng chỉ cần đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

- Có vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;

- Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định này;

- Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;

- Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm nộp hồ sơ đăng ký.

Như vậy, đã cắt giảm 06 điều kiện so với quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP.

2. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán cũng chỉ còn đáp án những điều kiện sau:

- Có vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;

- Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 15 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định 84/2016/NĐ-CP.

- Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng (quy định cũ là 36 tháng) tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;

- Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 250 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm nộp hồ sơ đăng ký (Như vậy, đã bỏ quy định “Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm Điều kiện là đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm nộp hồ sơ đăng ký”).

II. Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

3. Cắt giảm nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Cụ thể, loại bỏ các giấy tờ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Bản mô tả về việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

- Bản sao chứng thực hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đang còn hiệu lực trong trường hợp tổ chức kiểm toán không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Nội dung nêu trên được quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2018.

>> Xem tiếp phần 2 Tại đây

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn