Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đề xuất quy định mới về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

01/09/2016 08:40 AM

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ảnh minh họa

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây: a- Có đủ các điều kiện để được công nhận là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự; b- Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước do người đại diện hoặc người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức thực hiện và vì lợi ích của tổ chức hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem xét, xử lý trách nhiệm người ban hành quyết định có sai sót

Dự thảo nêu rõ, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót và cơ quan của người đó phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện quyết định gây ra.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ sai sót của quyết định và hậu quả do việc thực hiện quyết định đó gây ra đối với cá nhân, tổ chức có liên quan và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của người đã ban hành, tham mưu ban hành quyết định đó.

Ngoài ra, Dự thảo cũng bổ sung quy định, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước thông qua dịch vụ của hệ thống bưu điện.

Lưu Thủy

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn