Chính sách Tài nguyên – Môi trường có hiệu lực trong tháng 6/2015

23/05/2015 15:02 PM

Trong tháng 6/2015, nhiều chính sách mới lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường bắt đầu có hiệu lực, nổi bật là:

1. Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý, bảo vệ rừng và nông sản

Nghị định 40/2015/NĐ-CP bổ sung Nghị định 157/2013/NĐ-CP một số biện pháp khắc phục hậu quả sau:

- Buộc ký hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng;
- Buộc kê khai số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng;
- Buộc chi trả đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng và tiền lãi phát sinh từ việc chậm chi trả (nếu có) tương ứng với số tiền và thời gian chậm chi trả; 
- Buộc chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng cho người nhận khoán bảo vệ rừng theo hợp đồng đã ký kết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/6/2015 

2. Nguyên tắc chung về quản lý chất thải và phế liệu

Nội dung này được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

+ Tăng cường các biện pháp tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; sử dụng tài nguyên, năng lượng tái tạo, nguyên liệu, năng lượng sạch; sản xuất sạch;

+ Kiểm toán môi trường đối với chất thải và các biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải;

+ Phân loại chất thải tại nguồn nhằm tăng cường tái sử dụng, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng.

- Nhà nước khuyến khích:

+ Xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và thu hồnăng lượng từ chất thải;

+ Áp dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường.

- Xây dựng cơ sở xử lý chất thải phải theo pháp luật về xây dựng, pháp luật bảo vệ môi trường.

- Nước thải phải được thu gom, xử lý, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng để tái sử dụng hoặc xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại cơ sở phát sinh trước khi thải ra môi trường.

- Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2015.

3. Quyền của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”

Bộ TNMT vừa ban hành Thông tư 18/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư 12/2009/TT-BTNMT về xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”.

Theo đó, cá nhân được tặng Kỷ nhiệm chương sẽ có những quyền lợi sau:

- Được nhận Bằng Kỷ niệm chương, Huy hiệu Kỷ niệm chương;

- Được thưởng không quá 0,6 lần mức lương tối thiểu chung, tương đương 690.000 VNĐ (trước đây là không quá 200.000 VNĐ);

- Được sử dụng Kỷ niệm chương vào mục đích tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/6/2015 .

4. Quy định về giá dịch vụ thoát nước

 Bộ Xây đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BXD, theo đó giá dịch vụ thoát nước được xác định theo công thức:

GDVTN = {ZTB + (ZTB x P)} x K

Trong đó:

GDVTN: là giá dịch vụ thoát nước

ZTB: là giá thành toàn bộ 01m3 nước thải bình quân (xác định theo công thức tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này)

P: là tỷ lệ lợi nhuận định mức (Do UBND tỉnh quy định nhưng phải đảm bảo tối thiểu bằng 5% giá thành toàn bộ chi phí thoát nước)

K: là hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm (Được xác định theo chỉ tiêu COD (mg/l) trung bình của từng loại nước thải).Hệ số K được xác định như sau:

STT

Hàm lượng COD (mg/l)

Hệ số K

1

151 – 200

1,5

2

201 – 300

2

3

301 – 400

2,5

4

401 – 600

3,5

5

> 600

4,5

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015.

5. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới

Trong tháng 06 này, các Quy chuẩn sau sẽ có hiệu lực:

- QCVN 13-MT:2015/BTNMT: “Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp nhuộm” ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 1/6/2015.

- QCVN 12-MT:2015/BTNMT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy” ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 1/6/2015.

- QCVN 01-MT:2015/BTNMT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên” ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 1//6/2015.

- QCVN 53:2014/BTNMT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản” hành kèm theo Thông tư 62/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/06/2015.

Hoàng Hiệp

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn