File word 10 biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất từ 10/01/2020

19/12/2019 15:26 PM

Vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

File word 10 biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Theo đó, thành phần trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo các biểu mẫu gồm:

- Mẫu số 01/ĐKTC: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp;

(Hiện hành, Mẫu số 01/ĐKTC: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Ảnh chụp một phần Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp

- Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót;

(Hiện hành, Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót)

- Mẫu số 03/ĐKVB: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp;

(Hiện hành, Mẫu số 04/ĐKVB: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp)

- Mẫu số 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký;

(Hiện hành, Mẫu số 03/XĐK: Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp)

- Mẫu số 05/CTĐK: Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;

(Hiện hành, Mẫu số 05/CTĐK: Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp)

- Mẫu số 06/BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp;

- Mẫu số 07/BSTS: Trang bổ sung về tài sản thế chấp;

- Mẫu số 08/DMHĐTC: Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký;

- Mẫu số 09/SĐKTL: Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Mẫu số 10/VBTB: Văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp; thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu mới)

Thông tư 07/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020 và thay thế Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,203

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn