Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 • Ngày 20/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 544/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

 • Ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

 • Ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 • Ngày 21/4/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

 • Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT về phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

 • Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT về điều kiện, thủ tục mở và thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành; đình chỉ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành ngày 04/4/2017.

 • Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 20/4/2017.

 • Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

 • Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 20/4/2017.

 • Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 866/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện".

 • Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế công lập sẽ có hiệu lực từ 01/6/2017.