Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 có hiệu lực từ 25/8/2017.

 • Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ 28/8/2017.

 • Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ được ban hành ngày 27/6/2017.

 • Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có hiệu lực từ 22/8/2017.

 • Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.

 • Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.