Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

 • Thông tư 04/2017/TT-BNV ngày 17/7/2017 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT.

 • Quyết định 1078/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, SĐ, BS các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 • Hướng dẫn số 26-HD/VPTW ngày 8/6/2017 của Văn phòng Trung ương về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

 • Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

 • Quyết định 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 • Nghị quyết 63/NQ-CP Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/7/2017.

 • Công văn 154/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa được ban hành ngày 25/7/2017.

 • Thông tư 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế được ban hành ngày 10/7/2017.

 • Chỉ thị 33/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ 21/7/2017.

 • Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 13/7/2017.

 • Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

 • Quyết định 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 về việc ban hành Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

 • Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.

 • Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP.