Xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong Công ty Cổ Phần

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng được các quy định mà Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã quy định. Cơ sở phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo mẫu Phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC 17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);
1. Các yêu cầu và nội dung cơ bản của Phương án chữa cháy
+ Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy;
+  Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau;
+ Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy;
+ Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời và được cấp có thẩm quyền phê duyệt lại khi có những thay đổi lớn về quy mô, tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

Lưu ý: Phương án chữa cháy của cơ sở được quản lý tại cơ sở có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

2. Trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy và phối hợp xây dựng phương án chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở đối với khu dân cư, cơ sở, phương tiện sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý (Mẫu số PC 17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Đối với các cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP:
-  Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC 19 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP );
-  02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có).
Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:
+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;
+ Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);
+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật

Người được  tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

4. Trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của mình. Lực lượng, phương tiện có trong phương án chữa cháy khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ. Người có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở phải gửi kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy đến cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực tập phương án chữa cháy.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

33,018
Bài viết liên quan: