Trả lương cho người lao động trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Tiền lương mà công ty hợp danh và người lao động thỏa thuận để ghi trong hợp đồng lao động được cấu thành bởi 03 thành tố:

1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do công ty hợp danh xây dựng theo quy định; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

>> Xem mức lương tối thiểu tại Mức lương tối thiểu theo vùng

2. Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động 

- xem chi tiết tại công việc “Xây dựng bảng phụ cấp lương”.

3. Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trong 03 thành tố này, tùy trường hợp mà có hoặc không có Phụ cấp lương và Các khoản bổ sung khác; nhưng Mức lương theo công việc hoặc chức danh là thành tố bắt buộc. Tức là, không thể thỏa thuận tiền lương với người lao động (sau đây gọi tắt là NLĐ) thấp hơn Mức lương tương ứng với công việc, chức danh đó.

Ví dụ:

A làm công nhân lắp ráp cho công ty hợp danh B với tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động là 8,000,000 đồng/tháng; trong đó, bao gồm:

Mức lương theo công việc

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung khác

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động

5,050,000

Không có

2,950,000

8,000,000

Hình thức trả lương

Công ty hợp danh và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo một trong ba hình thức sau đây:

Hình thức

Nội dung

Tiền lương theo

thời gian

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

Tiền lương trả theo tháng: được trả cho một tháng làm việc.

Tiền lương trả theo tuần: được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng thì tiền lương tuần = (tiền lương tháng x 12 tháng) / 52 tuần

Tiền lương trả theo ngày: được trả cho một ngày làm việc.

- Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà công ty hợp danh lựa chọn.

- Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.  

 

 

Tiền lương trả theo giờ là tiền lương được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày (Lưu ý: thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Trường hợp công ty hợp danh quy định thời giờ làm việc theo tuần, thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần).

Tiền lương theo sản phẩm

Tiền lương sẽ được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Ví dụ:

Đơn giá cho mỗi sản phẩm hoàn thành là 10,000 đồng; người lao động làm được bao nhiêu sản phẩm thì lấy đơn giá nhân với số lượng

Tiền lương khoán

Tiền lương khoán sẽ được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Kỳ hạn trả lương

Công ty hợp danh có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ. Kỳ hạn trả lương được xác định như sau:

Trả lương theo tháng

Trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Trả lương theo giờ, ngày, tuần

Trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Trả lương theo sản phẩm, khoán

Trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà công ty hợp danh đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty hợp danh phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi công ty hợp danh mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Công ty hợp danh phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ. Trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì doanh nghiệp có thể trả lương cho người NLĐ ủy quyền hợp pháp.

Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì công ty hợp danh phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Công ty hợp danh không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của công ty hợp danh hoặc của đơn vị khác mà công ty hợp danh chỉ định.

Tham khảo mẫu: Bảng tính - thanh toán tiền lương.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,188
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: