Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; công ty phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

1. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

2. Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

2. Các loại giấy tờ khác

Tùy theo thực tế phát sinh của công ty mà nộp thêm các giấy tờ sau:

4. Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-1A/TNDN đối với công ty thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

- Mẫu số 03-1B/TNDN đối với công ty thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

- Mẫu số 03-1C/TNDN đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

5. Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

6. Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-3A/TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.

- Mẫu số 03-3B/TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).

- Mẫu số 03-3C/TNDN đối với công ty sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc công ty hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

- Mẫu số 03-3D/TNDN đối với công ty khoa học công nghệ hoặc công ty thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.

7. Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (Mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

8. Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

9. Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

10. Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).

11. Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

12. Trường hợp công ty có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, công ty phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu sau:

- Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;

- Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau đây, mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của công ty trước chuyển đổi thì không phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi; cụ thể:

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại;

- Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp này công ty chỉ cần khai quyết toán thuế theo năm theo quy định - xem chi tiết tại công việc "Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,212