Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

hồ sơ quyết toán thuế

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng) là loại thuế phải khai quyết toán năm. Cụ thể như sau:

1. Thời hạn khai quyết toán thuế TNDN năm

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là thuế TNDN) năm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính (đối với các công ty lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch)

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

(1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

(2) Báo cáo tài chính năm, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán của công ty hoạt động liên tục (Mẫu số B01-DN tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếpBáo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (Mẫu số B03-DN tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty hoạt động liên tục (Mẫu số B09-DN tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

(3) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện thủ tục;

Tùy theo thực tế phát sinh của công ty mà nộp thêm các giấy tờ sau:

(4) Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-1A/TNDN đối với công ty thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng).

- Mẫu số 03-1B/TNDN đối với công ty thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

- Mẫu số 03-1C/TNDN đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(5) Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

(6) Các Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-3A/TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Mẫu số 03-3B/TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng);

- Mẫu số 03-3C/TNDN đối với công ty sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc công ty hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ;

- Mẫu số 03-3D/TNDN đối với công ty khoa học công nghệ hoặc công ty thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.

(7) Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (Mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

(8) Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

(9) Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

(10) Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (nếu có): theo các Mẫu số tại Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

(11) Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Riêng việc phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho địa phương nơi hưởng:

- Nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: áp dụng Mẫu số 03-8A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện: áp dụng Mẫu số 03-8B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán: áp dụng Mẫu số 03-8C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

(12) Trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, công ty phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,231
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: