>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động vì sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Tổ chức lại công ty) có thể làm thay đổi chủ thể "Người sử dụng lao động" trong quan hệ lao động; vì 02 nguyên nhân chính yếu sau:

Đầu tiên, do từng hình thức Tổ chức lại công ty sẽ dẫn đến sự chấm dứt hoặc không chấm dứt tồn tại của công ty bị tổ chức lại;

Thứ hai, bản thân công ty bị tổ chức lại; các công ty hình thành sau khi chia, tách, hợp nhấtcông ty nhận sáp nhập sẽ có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một phần, hoặc không thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của công ty bị tổ chức lại.

Trách nhiệm tiên quyết của các công ty tồn tại sau khi chia, tách, hợp nhấtcác công ty nhận sáp nhập là đảm bảo việc làm cho những người lao động của công ty bị tổ chức lại.

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì công ty hiện tại và công ty kế tiếp có trách nhiệm thực hiện Phương án sử dụng lao động đã được thông qua bao gồm những nội dung sau:

- Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

- Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

- Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của công ty, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

- Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, công ty phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Đối với những người lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty bị Tổ chức lại giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động, có văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với từng người cụ thể;

Đồng thời, công ty có nghĩa vụ chi trả Trợ cấp mất việc làm cho người lao động - xem chi tiết tại công việc "Phân biệt Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp mất việc làm".

1,780
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: