Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kiểm định) phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

(1) Phải được thành lập theo quy định của pháp luật.

(2) Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với kiểm định chuyên ngành.

(3) Có ít nhất 04 kiểm định viên chính thức của doanh nghiệp (lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng yêu cầu chuyên môn đối với lĩnh vực kiểm định tương ứng, được đào tạo về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm định, phải có ít nhất 02 kiểm định viên chính thức của doanh nghiệp trong lĩnh vực bổ sung đó được đào tạo về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(4) Có máy móc, thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu tại quy trình kiểm định.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Hình từ Internet

2. Thủ tục đề nghị cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký hoạt động kiểm định (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP);

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Danh sách kiểm định viên (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP) và các chứng chỉ, tài liệu liên quan đối với mỗi kiểm định viên gồm: Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo (tương ứng với điều kiện (3) nêu trên);

Danh mục các máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm định (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP);

- Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động kiểm định, cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp kiểm định đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc ISO 9001:2015 nhưng có phạm vi đăng ký hoạt động rộng hơn phạm vi đã được chứng nhận, doanh nghiệp kiểm định nộp bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc ISO 9001:2015 và các tài liệu, quy trình kiểm định, các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng điều kiện (2) (nêu ở Mục 1) đối với phạm vi chưa được chứng nhận.

- Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định.

Nơi nộp hồ sơ:

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm, quản lý nhà nước của một bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công thì thực hiện đăng ký hoạt động tại bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối tượng đó.

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động kiểm định đối với hai hoặc nhiều đối tượng đánh giá sự phù hợp chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của hai hoặc nhiều bộ quản lý ngành, lĩnh vực thì thực hiện đăng ký hoạt động tại các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý từng đối tượng tương ứng.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp 01 hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý: Đối với các tài liệu, chứng chỉ là bản sao phải được chứng thực (trừ trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở thì phải có bản chính để đối chiếu với bản sao chưa có chứng thực). 

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp kiểm định;

Giấy chứng nhận có hiệu lực không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, các tổ chức khác (không phải là doanh nghiệp) vẫn có thể kinh doanh dịch vụ kiểm định hàng hóa, sản phẩm nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại mục 1 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,203
Công việc tương tự: