Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG

 

 

 

              Chúng tôi gồm có:

 

Bên bán (sau đây gi là bên A) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Bên mua (sau đây gi là bên B) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thc hin vic mua bán căn h nhà chung cư vi các tho thun sau đây:

 

ĐIỀU 1

CĂN HỘ MUA BÁN

 

Căn h thuc quyn s hu ca bên A theo ..................................................

........................................................................................................................... (5), c th như sau:

 

- Địa ch : ...........................................

- Căn hộ số: ...................... tầng ........................

- Tng din tích s dng: ...................

- Din tích xây dng: .........................              

- Kết cu nhà: ......................

- S tng nhà chung cư: ................tng

 

Căn h nêu trên là tài sn gn lin vi tha đất sau:

 

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2

G MUA BÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá mua bán căn h nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này là: ............................................................ đồng

(bng ch:.....................................................................................đồng Vit Nam).

 

2. Phương thc thanh toán: ...........................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

3. Vic thanh toán s tin nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

 

 

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO ĐĂNG KÝ QUYỀN S HỮU CĂN HỘ

 

1. Bên A có nghĩa v giao căn h nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này cùng giy t v quyn s hu căn h, quyền sử dụng đất cho bên B vào thi đim .................................................................              

 

2. Bên B có nghĩa v đăng ký quyền sở hữu căn h ti cơ quan có thm quyn theo quy định ca pháp lut.

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

Thuế, l phí liên quan đến vic mua bán căn h theo Hp đồng này do bên ..................... chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thc hin Hp đồng này, nếu phát sinh tranh chp, các bên cùng nhau thương lượng gii quyết trên nguyên tc tôn trng quyn li ca nhau; trong trường hp không gii quyết được thì mt trong hai bên có quyn khi kin để yêu cu toà án có thm quyn gii quyết theo quy định ca pháp lut.

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan:

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v căn h đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

1.2. Ti thi đim giao kết Hp đồng này:

a) Căn h không có tranh chp;

b) Căn h không b kê biên để bo đảm thi hành án;

1.3. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.4. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Nhng thông tin v nhân thân đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

2.2. Đã xem xét k, biết rõ v căn h nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này và các giy t v quyn s hu căn h, quyn s dng đất;

2.3. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buộc;

2.4. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, li ích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

Bên B

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)

tại .....................................................................................................................(12),

tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hp đồng mua bán căn h nhà chung cư được giao kết gia bên A là ................................................................................................................................. và bên B là …….................................................................…..............................; các bên đã t nguyn tho thun giao kết hp đồng;

             

              - Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hp đồng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đạo đức xã hi;

 

              - .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hp đồng này được làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

5

 

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30