Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG BẾN CẢNG CẦU CẢNG Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

HỢP ĐỒNG NÀY được lập tại ….. (địa điểm) vào….. ngày……tháng….. năm…..

1. “Bên cho thuê”) ………………………;

2. “Bên thuê”) Liên danh của các chủ thể pháp lý, chi tiết được đề cập trong Bảng 1 kèm theo đây;

3. {Tên của Công ty khai thác} có trụ sở kinh doanh chính tại [……..] (“Công ty khai thác”).

Các căn cứ ……

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp đồng này các thuật ngữ viết hoa dưới đây được sử dụng trong Hợp đồng này và trong bất cứ văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo, có ý nghĩa tương ứng như định nghĩa phía dưới:

1. “Hợp đồng cho thuê là Hợp đồng cho thuê ngày {……..} giữa Bên cho thuê và Bên thuê, quy định cho phép Bên thuê toàn quyền sử dụng kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng và các thiết bị của Bên cho thuê, các thiết bị bổ sung và cơ sở vật chất của Bên thuê để khai thác, quản lý cũng như duy tu bảo dưỡng bến cảng, cầu cảng này trong suốt Thời hạn hợp đồng.

2. Các từ ngữ và câu chữ đã được định nghĩa trong Hợp đồng cho thuê, khi sử dụng tại các đoạn trong Hợp đồng ủy quyền này, mang ý nghĩa như nhau.

3. Danh từ số ít có thể bao hàm ý nghĩa chỉ danh từ số nhiều và ngược lại. Việc đánh tiêu đề hay gạch chân chỉ với mục đích tiện dụng và không ảnh hưởng đến diễn giải của Hợp đồng.

ĐIỀU 2. GIAO PHÓ VÀ ỦY QUYỀN

Các bên ký kết Hợp đồng này thừa nhận và đồng ý tuyệt đối rằng kể từ khi có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng này, (khi việc giao phó và ủy quyền có hiệu lực), Bên thuê đã được giải phóng hoàn toàn và vô điều kiện khỏi Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án, theo đó Bên thuê sẽ chuyển các quyền, tư cách, lợi ích và nhượng lại mọi bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng của Dự án sang cho Công ty khai thác, như vậy, Công ty khai thác sẽ:

1. Thay thế cho Bên thuê như thể Công ty khai thác đã đứng tên từ đầu và là một Bên trong Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án thay cho Bên thuê và mọi sự đề cập đến Bên thuê trong Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án đều được hiểu là đề cập đến Công ty khai thác;

2. Bị ràng buộc và có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án ràng buộc Bên thuê và thụ hưởng mọi quyền cũng như lợi ích của Bên thuê theo Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án;

3. Để tránh nghi ngờ về quy định này, sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào trước đó của Bên thuê trong Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án.

Mặc dù đã có quy định như trên, các nghĩa vụ của Thành viên sáng lập đã được xác định rõ trong Hợp đồng cho thuê sẽ không được chuyển giao hoặc giao phó bởi Hợp đồng ủy quyền này và các Thành viên sáng lập sẽ phải tiếp tục đảm đương các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho thuê.

ĐIỀU 3. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

1. Vì lợi ích của Bên cho thuê, Công ty khai thác tuyên bố và đảm bảo rằng công ty này được thành lập theo đúng {loại hình công ty như công ty cổ phần/công ty trách nhiệm hữu hạn} tuân thủ pháp luật pháp nước Cộng hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đủ năng lực thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng này. Điều này cấu thành nên nghĩa vụ ràng buộc, có hiệu lực và hợp pháp để thực thi các điều khoản tương ứng.

2. Vào ngày ghi trên Hợp đồng này, Công ty khai thác lặp lại trung thực và chính xác những tuyên bố và đảm bảo trong Hợp đồng cho thuê và (áp dụng tương tự) đối với các Hợp đồng Dự án như thể Công ty khai thác là một bên trong các Hợp đồng Dự án thay vì Bên thuê.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN CẤM VÀ KHÔNG ĐƯỢC THI HÀNH

1. Nếu bất kỳ điều khoản nào hay việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cấm thì sẽ bị vô hiệu đến giới hạn cấm áp dụng đó.

2. Nếu bất kỳ điều khoản nào hay việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không được thi hành thì sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực, tính hợp pháp hay việc thi hành của các điều khoản khác trong Hợp đồng này, các điều khoản đó vẫn giữ nguyên giá trị cũng như hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không làm giảm bớt quyền lợi cũng như những biện pháp khắc phục của Bên cho thuê hay của Bên thuê đối với Bên còn lại trong trường hợp khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này áp dụng bằng cách này hay cách khác để hạn chế hiệu lực của Hợp đồng ủy quyền này.

ĐIỀU 5. CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO KHÁC

Mỗi Bên trong Hợp đồng này nhất trí rằng sẽ sử dụng kinh phí của mình để:

1. Thi hành và buộc đơn vị kế nhiệm thi hành tất cả các loại văn bản như giấy phép, thông báo và thực hiện các công việc cần thiết, phù hợp khác ràng buộc theo Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án như đã được giao phó và ủy quyền trong phạm vi giới hạn ràng buộc đối với mỗi Bên theo Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án trước khi Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực;

2. Cố gắng nỗ lực buộc các Bên thứ ba liên quan thực hiện các nhiệm vụ tương tự nhằm ràng buộc mọi cá nhân liên quan trong Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án như đã được giao phó và ủy quyền theo các điều khoản của Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. GIAO PHÓ VÀ ỦY QUYỀN TRONG THỎA THUẬN ĐẢM BẢO

1. Các bên công nhận và thống nhất tuyệt đối rằng Bên thuê sẽ giao phó và ủy quyền cho Công ty khai thác và rằng Công ty khai thác sẽ chấp nhận và đảm nhiệm tất cả các quyền, tư cách, lợi ích, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên thuê trong các Thỏa thuận đảm bảo trọn gói, theo các điều khoản và điều kiện đề ra trong các Hợp đồng tương tự (“Hợp đồng tương tự”) với Hợp đồng này, được thực hiện đối với từng bên ký kết các Thỏa thuận đảm bảo trọn gói đó. Kể từ khi việc giao phó và ủy quyền có hiệu lực, các Bên tham gia ký kết công nhận và thống nhất tuyệt đối rằng Bên thuê được miễn trừ hoàn toàn và vô điều kiện khỏi từng thỏa thuận đảm bảo tới phạm vi giảm nhẹ nghĩa vụ của Bên thuê trong các Hợp đồng tương tự và tất cả các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định trong mỗi thỏa thuận đảm bảo tới phạm vi giảm nhẹ nghĩa vụ của Bên thuê trong các Hợp đồng tương tự sẽ được chuyển giao cho Công ty khai thác. Theo đó Công ty khai thác sẽ:

a) Thay thế cho Bên thuê như thể Công ty khai thác đã đứng tên từ đầu và là một bên của các thỏa thuận đảm bảo trọn gói thay vì Bên thuê và mọi sự đề cập đến Bên thuê trong các Hợp đồng Dự án được hiểu là đề cập đến Công ty khai thác;

b) Bị ràng buộc và có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của các thỏa thuận đảm bảo trọn gói ràng buộc Bên thuê và thụ hưởng mọi quyền cũng như lợi ích của Bên thuê theo các thỏa thuận đảm bảo trọn gói này tới phạm vi giảm nhẹ nghĩa vụ của Bên thuê theo các Hợp đồng tương tự;

c) Để tránh nghi ngờ về quy định này, sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào trước đó của Bên thuê trong các thỏa thuận đảm bảo trọn gói.

2. Bên cho thuê chấp thuận việc giao phó và ủy quyền các thỏa thuận đảm bảo trọn gói cho Công ty khai thác.

ĐIỀU 7. MIỄN TỐ VÀ BỒI THƯỜNG

Công ty khai thác sẽ bồi thường và đảm bảo miễn tố, và sẽ luôn đảm bảo bồi thường và miễn tố cho Bên thuê và các giám đốc, nhân viên và Nhà thầu của Bên thuê khỏi bất kỳ và tất cả các chi phí, khiếu nại, khoản nợ, tổn thất, lệ phí và các khoản chi ở mức độ nào phát sinh từ các khiếu kiện hay yêu cầu đối với Bên thuê hay các cá nhân của Bên thuê, như là kết quả của các hành động do Bên thuê thực hiện với danh nghĩa hoặc thay mặt cho Công ty khai thác dù theo quy định Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án hay theo các Hợp đồng khác. Mặc dù quy định như trên nhưng Công ty khai thác sẽ không chịu trách nhiệm thay cho thành viên Bên thuê đối với bất kỳ vấn đề gì phát sinh do hành vi cố ý vi phạm, gian lận hoặc không trung thực của thành viên Bên thuê đó.

ĐIỀU 8. TRỌNG TÀI

Các bên trong Hợp đồng này xác nhận và thống nhất rằng bất kỳ tranh chấp hay bất đồng quan điểm nào phát sinh giữa Các bên liên quan tới bất kỳ vấn đề gì thuộc phạm vi quy định của Hợp đồng cho thuê và các Hợp đồng Dự án sẽ phải được giải quyết theo Điều31 của Hợp đồng cho thuê. Trong trường hợp có bất cứ tranh chấp nào đề cập hoặc liên quan tới các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng ủy quyền này thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo cách thức tương tự như cách giải quyết tranh chấp của Hợp đồng cho thuê. Trong trường hợp tranh chấp nảy sinh giữa nhiều bên thì thủ tục trọng tài sẽ được thiết lập trong khuôn khổ các quy định của Hợp đồng cho thuê như đã trình bày ở trên.

ĐIỀU 9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh và tuân thủ theo pháp luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TRƯỚC SỰ CÓ MẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỨNG, Các Bên đã ký kết Hợp đồng này vào ngày ghi ở trên.

 

ĐÃ KÝ thay mặt và đại diện cho Bên cho thuê

 

 

ĐÃ KÝ thay mặt và đại diện cho Bên thuê

 

Nguồn: 01/2014/TT-BGTVT

 

 

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155