TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Cập nhật: 30/07/2014

Tải về

Chỉnh sửa và tải về

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (1)

S......../

.........., ngày........ tháng ........ m.........

 

Căn cứ đơn đ ngh mua nhà  ca ông (bà)......................................... đền ny........./........./......

Căn cứ Quyết định số (2)............................................................................................................;

Căn cứ (3)...................................................................................................................................

 

Hai bên chúng tôi gm:

 

N BÁN NHÀ  THUC S HU NHÀ NƯC (sau đây gọi tt là Bên bán):

- Tên cơ quan: ..............................................................................................................................

- Đa ch  quan. ..........................................................................................................................

- Do ông (bà):........................................................... chc v:....................................................

- Điện thoi:.................................................................. Fax:......................................................

- Tài khon: .............................................. ti Ngân hàng:...........................................................

 

BÊN MUA NHÀ  THUC S HU NHÀ NƯC (sau đây gọi tt là Bên mua):

- Ông (bà):.............................................. là đại din cho các thành viên có tên trong hp đồng thuê nhà ở (căn hộ) s ................................................................ ký ny......../........./.............

Số CMND (h chiếu hoặc th quân nn):.......................cấp ny....../....../......, tại .........................

- Và v hoặc chng (nếu có) là:....................................................................................................

Số CMND (h chiếu hoặc th quân nhân):.....................cấp ny....../....../......, tại ...........................

- H khẩu thưng trú:.................................................................................................................

- Điện thoi:..............................................................................................................................

- Đa ch liên h: ........................................................................................................................

 

Hai bên cng tôi thng nht ký hết hp đồng mua n nhà   thuc s hu nhà nưc dùng cho mc đích để ở và sinh hoạt vi c ni dung sau:

 

Điều 1. Đc điểm chính ca nhà ở bán:

1. Đa ch nhà ở mua bán:.............................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Loại nhà  (ghi rõ căn h chung cư, nhà  riêng lẻ, nhà bit thự.............)

.......................................................................................................................................................

3. Cấp (hng) nhà :............................................................. v trí nhà .....................................

4. T lệ chất lưng còn li ca nhà ở :.........................................................................................

5. Tng diện ch s dụng nhà  là………….m2, trong đó din tích nhà chính là……….... m2; 
din ch nhà ph là.................... m2.

6. Diện ch đất :...................... m2, trong đó s dụng chung là.................... m2, s dụng riêng là:................... m2.

7. Din tích nằm ngoài hp đồng thuê nhà ở (nếu có):.......................................................... m2

(Kèm theo hp đồng mua bán nhà  này là bn vẽ sơ đ nhà , đt  mua bán)

 

Điều 2. Giá bán nhà , phương thc và thi hn thanh toán

1. Giá bán nhà ở (bao gm tin nhà và tin chuyn quyn s dụng đt), trong đó:

a) Tiền nhà ở :.................................................................................................... Việt Nam đồng

(Bng chữ:...................................................................................................................................).

b) Tin chuyển quyền s dụng đt là .......................................................................Việt Nam đồng.

(Bng chữ.................................................................................................................................)

Tng cng: a + b = ........................................................................................Vit Nam đng (I)

(Bng chữ...................................................................................................................................)

2. Số tin mua nhà ở Bên mua đưc min, giảm là:

a) Tiền nhà ở :.....................................................................................................Việt Nam đồng

(Bng ch ...................................................................................................................................)

b) Tin s dng đt :...........................................................................................Việt Nam đồng

(Bng ch ...................................................................................................................................)

Tng cng: a + b = ........................................................................................ Việt Nam đng (II)

(Trong đó giảm tiền nhà áp dụng quy định tại (4) ...........................................................................

Miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng quy định tại (5).................................................................

3. Số tiền mua nhà ở thực tế Bên mua phải tr cho n bán (I - II):............. Việt Nam đồng;

(Bng ch ...............................................................................................................................)

4. Phương thc thanh toán: Bên mua trả bng (ghi rõ là thanh toán bng tin mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển o tài khon n bán) : ............................................................................ (6)

5. Thi hn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền một lần ngay sau khi ký hợp đồng này. Bên bán có trách nhiệm giao cho Bên mua Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sau khi ký hợp đồng này;

b) Sau khi nhận được Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua nhà ở đúng thời hạn và địa điểm ghi tại Phiếu báo thanh toánnày.

 

Điều 3. Thi hn giao nhn nhà ở và chuyển quyền sở hữu nhà ở

1. Hai bên thống nhất thi gian giao nhn nhà ở vào ngày............. tháng………. năm..................

2. Sau khi Bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở và đã nhận nhà ở theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Bên bán có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ mua bán nhà ở và chuyển sang cho cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên mua.

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ ca Bên bán

1. Quyền của Bên bán:

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua nhà ở theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này;

b) Bàn giao nhà ở cho Bên mua theo đúng thời gian thỏa thuận;

c) Yêu cầu Bên mua bảo quản nhà ở trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục mua bán nhà ở;

d) Chấm dứt hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp quá ................. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mà Bên mua không thực hiện thanh toán tiền mua nhà ở mà không có lý do chính đáng;

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận....

2. Nghĩa vụ của Bên bán:

a) Giao nhà cho Bên mua đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Hướng dẫn Bên mua nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở này;

c) Xác định đúng diện tích nhà ở mua bán và làm thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà ở sang cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên mua;

d) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở đối với nhà ở mua bán là nhà ở chung cư, nhà ở biệt thự;

đ) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng này;

e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận...

 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ ca n mua

1. Quyền của Bên mua:

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở;

c) Các quyền khác theo thỏa thuận...

2. Nghĩa vụ của Bên mua:

a) Thanh toán đầy đủ tiền mua nhà ở và nộp các nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở theo đúng quy định;

b) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở và quyết định của cơ quan có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng này;

c) Các bên thỏa thuận lý do chính đáng Bên mua được chậm thanh toán theo thỏa thuận;

d) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

đ) Trường hợp quá……. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mà Bên mua không thanh toán đủ tiền mua nhà theo yêu cầu của Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở và không nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Nếu Bên mua muốn tiếp tục mua nhà ở thì phải ký kết lại hợp đồng mua bán nhà ở mới;

e) Nộp chi phí quản lý vận hành và các chi phí khác trong việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ sau khi mua bán nhà ở;

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận...

 

Điều 6. Điều khoản thi nh

1. Hai bên cùng cam kết thc hiện đúng c ni dung hp đồng đã ký kết. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hp đồng y có.... trang, có giá trị k t ngày............ và đưc lp thành 04 bn, có giá tr như nhau, mi bên gi 01 bn, 01 bn chuyển cho cơ quan cấp giy chứng nhận quyền s dụng đt, quyền s hu nhà  và tài sn khác gắn liền vi đt, 01 bn chuyển cho cơ quan thuế/.

 

BÊN MUA NHÀ Ở

(Ký và ghi rõ họ tên)

N N NHÀ Ở

(Ký tên, đóng du và ghi rõ h tên, 
chức v ca ngưi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở mua bán (7)

(đính m hp đng mua bán nhà  số...... ký ngày....../......./....)

 dụ 1: Trưng hợp ngưi mua nhà ở ch mua có din tích theo hp đng th nhà ở

 

Bản v sơ đ, v trí mặt bng nhà  theo hp đng thuê nhà 

 

 

 

 

 

 

Đi diện đứng n

 hợp đng mua bán nhà 

(Ký  ghi  họ n)

Bên bán nhà ở

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ của người ký)

 

 dụ 2: Trưng hp ngưi mua nhà  mua cả din tích theo hợp đồng thuê và din chnằm ngoài hp đồng thuê

 

Bản v sơ đ, v trí mặt bng nhà  theo hp đng thuê nhà  và ngoài hợp đồngthuê nhà 

 

 

 

 

 

 

Đi diện đứng n

 hợp đng mua bán nhà 

(Ký  ghi  họ n)

Bên bán nhà ở

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ của người ký)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Mẫu hợp đồng này được ban hành kèm Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây Dựng;

(2) Ghi Quyết đnh bán nhà  của cơ quan  thẩm quyền;

(3) Ghi các giấy t liên quan (như giấy t miễn, gim tiền mua nhà .);

(4) Ghi  căn cứ áp