Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người đang hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng TCTN khi nào thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

17:19 22/10/21

Người hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng TCTN khi nào thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Mong sớm nhận hồi đáp từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116, có quy định đối tượng nhận hỗ trợ như sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người đang nhận lương hưu và cả những đối tượng có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng thì sẽ không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Trần Trang

124