Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất do dịch Covid-19 có phải trả lương ngừng việc?

18:58 26/04/20

Đây là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường do dịch Covid-19 mà không thể bố trí đủ việc làm cho người lao động đã gửi về cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 về trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 có nêu:

"3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động."

Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không bố trí đủ việc làm cho người lao động thì không trả lương ngừng việc mà có thể xử lý như sau:

- Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012;

- Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì các bên có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2012; 

- Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 (người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) hoặc Điều 44 (trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế) Bộ luật Lao động 2012.

Chuyên viên Linh Trang

787