Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty chuyển NLĐ sang làm công việc khác do dịch bệnh có phải ký lại HĐLĐ?

00:00 05/05/20

Bạn Tuấn Vũ ở Bình Dương có thắc mắc: Công ty chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng do dịch bệnh có được không? Nếu được thì có cần phải ký lại hợp đồng lao động không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động;

Đối chiếu Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Và Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP :

- Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

- Người lao động không đồng ý tiếp tục tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, công ty khó khăn do dịch bệnh có quyền chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng không quá 60 ngày làm việc. Sau thời gian này nếu tiếp tục thay đổi công việc thì phải được người lao động đồng ý và phải ký phụ lục để ghi nhận sự thay đổi này.

                                                                                                                                                                                                          Quang Bình 

 

219