Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Ảnh hưởng Covid-19, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh bao lâu?

16:32 12/05/20

Xin hỏi doanh nghiệp gặp khó khăn trong nguồn vốn do ảnh hưởng Covid-19, muốn thông báo tạm ngừng kinh doanh thì được tạm ngừng tối đa trong bao lâu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Như vậy, có thể thấy pháp luật hiện hành không quy định thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa đối với một doanh nghiệp, mà chỉ đưa ra các hạn chế như thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm trên một lần thông báo; tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Do đó, trường hợp nếu doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh liên tiếp trong 2 năm, mà vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng thì có thể trở lại hoạt động kinh doanh một thời gian, sau đó tiếp thục thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

Thanh Lợi

1,718