Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 368/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 368/SXD-KTKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trần Hòa
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 368/SXD-KTKH
V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD .

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kinh gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Sở;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng;

 

Ngày 25/01/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (Đăng công báo số 101+102 ngày 09/02/2008).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 560/UBND-CN ngày 14/02/2008 v/v giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD. Để thống nhất việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/ tháng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được lập dự toán trên cơ sở các bộ đơn giá do UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định ban hành hoặc công bố, sử dụng vốn Nhà nước, Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh như sau:

1/ Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1/ Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công.

Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ đơn giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (KĐCNC ) và hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC) như bảng sau:

TT

Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố

Hệ số điều chỉnh

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng ban hành theo Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,20

1,08

2

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 5254/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định 2993/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,20

1,08

3

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5304/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,20

1,08

Đối với các công trình thi công theo tuyến qua nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá ca máy riêng thì Chủ đầu tư tính toán hệ số điều chỉnh để báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

1.2/ Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng công trình bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm ở hiện trường để ở và điều hành thi công được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác.

Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐCNCKS) với từng loại đơn giá khảo sát như bảng sau:

TT

Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố

KĐCNCKS

1

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5253/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,20

2

Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5249/UBND/CN ngày 07/12/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2248/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,20

3

Đơn giá xác định vị trí, toạ độ cắm cọc GPMB, mốc lộ giới đường bộ và khôi phục tim tuyến công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 4360/UBND/CN ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,20

4

Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Ban hành theo Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng.

2,83

Công bố kèm theo văn bản số 4845/UBND-CN ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,20

Dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD = 1,25.

Dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị được điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và máy thi công (KĐCMTC) theo bảng sau :

TT

Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố

Hệ số điều chỉnh

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 4846/UBND-CN ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,20

1,08

3/ Tổ chức thực hiện.

Việc điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại mục I và mục III - Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Những nội dung hướng dẫn tại văn bản này thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 24/02/2008. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh những vướng mắc về sở Xây dựng để để tổng hợp xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Lưu: VT, KTKH (01).

GIÁM ĐỐC
Trần Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 368/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.508
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37