Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6990/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6990/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6990/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3147/HQBRVT-TXNK ngày 31/10/2013, công văn số 3148/HQBRVT-TXNK ngày 31/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị chấm dứt việc nộp thuế GTGT đối với các vật tư, thiết bị hàng hóa thuộc diện miễn thuế hải quan theo Hiệp định kể từ ngày 1/11/2013 (điểm 1 công văn 3147/HQBRVT-TXNK): Bộ Tài chính đã có công văn số 15268/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 trả lời.

2. Về vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC (điểm 2 công văn 3147/HQBRVT-TXNKđiểm 2 công văn số 3148/HQBR-VT-TXNK):

- Về đề nghị Liên doanh được miễn thuế luôn, không làm thủ tục xét miễn thuế: nhất trí như đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất phần ý kiến của Cục Hải quan tỉnh (trang 2 công văn số 3147/HQBRVT-TXNK).

- Về hàng hóa do các nhà thầu phụ cung cấp cho Liên doanh: nhất trí như đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu tại gạch đầu dòng thứ hai phần ý kiến của Cục Hải quan tỉnh (trang 2 công văn số 3147/HQBRVT-TXNK).

Trường hợp các nhà thầu phụ thực hiện thủ tục xét miễn thuế phải nộp 01 bản chính văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có liên quan, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất theo hướng chỉ nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Về xác định "cơ quan Nhà nước" có trách nhiệm xác nhận phạm vi hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế: là cơ quan đã ký kết điều ước quốc tế đó như quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Đối với Hiệp định của Vietsovpetro là Bộ Công Thương - cơ quan chủ trì đàm phán Hiệp định. Văn bản xác nhận được nộp cùng hồ sơ xét miễn thuế (trong đó có hồ sơ hải quan) theo quy định tại Điều 105, Điều 106 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6990/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31