Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4517/BGTVT-MT về việc bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4517/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4517/BGTVT-MT
V/v Bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị quyết số 41/NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ngành Giao thông vận tải đã có những chuyển biến tích cực, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình đã chú trọng đến công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) làm cơ sở để các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Yêu cầu chung

- Bố trí bộ phận chuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm có năng lực, chuyên môn để theo dõi, triển khai công tác bảo vệ môi trường cho từng dự án; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình lập dự án đầu tư, thi công công trình bảo đảm nội dung của các Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được duyệt.

- Thực hiện báo cáo, thống kê, lưu trữ, công khai và cung cấp thông tin theo quy định từ Điều 100 đến Điều 105 của Luật Môi trường.

2. Các yêu cầu cụ thể

2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Lập Đề cương, Dự toán cho báo cáo ĐTM hoặc Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) của dự án đầu tư.

- Tổ chức lựa chọn tư vấn lập báo cáo ĐTM và thực hiện lập báo cáo ĐTM, CKBVMT trước khi trình phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật đấu thầu; Tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải đảm bảo đủ năng lực về chuyên môn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Tăng đầu tư và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn chi thường xuyên từ ngân sách cho sự nghiệp môi trường, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư bảo vệ môi trường; tăng tỉ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Đối với các dự án đầu tư có yêu cầu thiết kế công trình xử lý môi trường thì phải có thiết kế riêng để bảo đảm duy trì công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, sử dụng.

- Căn cứ kế hoạch quản lý, giám sát môi trường của Báo cáo ĐTM, CKBVMT đã được phê duyệt đưa nội dung bảo vệ môi trường vào kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

- Các vướng mắc trong quá trình duyệt báo cáo ĐTM kịp thời báo cáo về Bộ GTVT để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giải quyết đảm bảo chất lượng và tiến độ của Dự án.

2.2. Trong giai đoạn thi công xây dựng:

2.2.1. Công tác giải phóng mặt bằng

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội trong quá trình triển khai kế hoạch, phương án tái định cư, đền bù tài sản và hoa màu bảo đảm tiến độ của dự án.

2.2.2. Giai đoạn thi công

Căn cứ nội dung của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường bao gồm:

a. Đối với các chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư:

- Tổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch quản lý môi trường của dự án.

- Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công về công tác bảo vệ môi trường đã được quy định trong dự án.

- Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 12 báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án về Bộ GTVT để tổng hợp, quản lý.

- Khi phát sinh sự cố về môi trường cần báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý về Bộ GTVT để kịp thời giải quyết.

b. Đối với các đơn vị thi công.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và báo cáo ngay các vấn đề phát sinh với chủ đầu tư để phối hợp giải quyết.

- Phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành thủ tục xác nhận việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước khi nghiệm thu công trình.

2.3. Giai đoạn vận hành, khai thác

- Bàn giao đầy đủ hồ sơ bảo vệ môi trường cho cơ quan khai thác công trình; Cơ quan khai thác công trình phải thực hiện quan trắc các nhân tố về môi trường theo kế hoạch giám sát môi trường đã được phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các quy định về việc tập trung, thu gom, xử lý và đăng ký nguồn thải chất thải theo quy định của cơ quan quản lý môi trường tại địa phương.

- Xây dựng các phương án dự phòng ứng phó sự cố môi trường để xử lý kịp thời.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung đã nêu trên và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu phát triển giao thông bền vững của toàn ngành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các vụ thuộc Bộ;
- Tổng cục môi trường (để p/h);
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm CNTT;
- Hội môi trường GTVT;
- Lưu VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4517/BGTVT-MT về việc bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.463

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227