Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1447/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1447/UBND-KTN
Về việc giao nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

KonTum, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế;
- UBND các huyện, thành phố Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 42/TTr-SXD ngày 27/6/2011 về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và Uỷ ban nhân dân các xã (kèm theo các văn bản của Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện, thành phố Kon Tum);

Căn cứ kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21/7/2011 (tại Thông báo số 219/TB-UBND ngày 26/7/2011); Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; các công trình xây dựng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (trong đô thị); các công trình thuộc dự án đầu tư (kể cả các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong Khu kinh tế theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum thực hiện cấp Giấy phép xây dựng:

- Các công trình còn lại thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên.

- Nhà ở riêng lẻ đô thị trong phạm vi ranh giới quy hoạch chung xây dựng đô thị, Khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Uỷ ban nhân dân các xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

5. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tạm, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng được thực hiện như quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên.

6. Tổ chức thực hiện:

- Sở Xây dựng:

+ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch, cấp phép xây dựng.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

+ Quy định cụ thể khu vực phải xin Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc cấp Giấy phép và quản lý trật tự xây dựng theo quy định trên địa bàn toàn huyện, thành phố.

+ Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kiểm tra quản lý, xử lý các trường hợp xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn mình quản lý; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất) xem xét, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

7. Sở Xây dựng; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã; Ban quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục cấp phép xây dựng (thuộc thẩm quyền) theo quy chế một cửa.

Các văn bản quy định trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo để Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1447/UBND-KTN ngày 23/08/2011 về giao nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.911

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!