Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 495/UBDT-CSDT năm 2019 vướng mắc khi thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg và Thông báo 31/TB-UBDT do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 495/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/UBDT-CSDT
V/v một số vướng mắc khi triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg và Thông báo số 31/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết vướng mắc khi triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, y ban Dân tộc hướng dẫn như sau:

1. Về nguyên tắc chuyển tiếp quy định tại điểm 2, Điều 2 Quyết định 1010/QĐ-TTg:

- Do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2018 là thời gian các địa phương đang triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn theo năm kế hoạch; một số chính sách đã thực hiện hoặc đang thực hiện; đồng thời một số xã sẽ không còn thuộc vùng khó khăn hoặc một số xã sẽ được bổ sung mới nên cần phải xử lý chuyển tiếp để đảm bảo thụ hưởng chính sách của các đối tượng năm 2018.

-  Về thời kỳ ổn định ngân sách: Theo Điều 4, Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy định: là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội.

Giai đoạn 2017-2020, thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. Các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020, địa phương tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên.

- Như vậy, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 hoặc năm 2020 sẽ không được thụ hưởng chính sách tín dụng tại vùng khó khăn kể từ ngày Quyết định của cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. (trừ đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 6, Điều 1, Quyết định 1010/QĐ-TTg).

2. Về quy định tại khoản 6, Điều 1, Quyết định 1010/QĐ-TTg: “Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng các chính sách như đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn”. Đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm:

- Cá nhân là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

- Hộ dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

3. Về các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước 31/12/2018 nhưng vẫn có tên trong danh mục đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn theo Thông báo số 31/TB-UBDT:

Theo quy định tại Điều 3, Quyết định 1010/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin cho ủy ban Dân tộc để công bố trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc. Theo quy định trên, Ủy ban Dân tộc đã căn cứ danh sách các tỉnh cung cấp và công bố đợt 1 vào ngày 25/3/2019 để kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra một số địa phương cung cấp cả các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước 31/12/2018. Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 258/UBDT-CSDT ngày 25/3/2019 và văn bản số 433/UBDT-CSDT ngày 03/5/2019 yêu cầu các địa phương rà soát lại danh sách các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có kết quả rà soát của các địa phương, ủy ban Dân tộc sẽ cập nhật, điều chỉnh, bổ sung.

Trên đây là ý kiến của ủy ban Dân tộc gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội nghiên cứu, tổ chức thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TC, LĐTBXH (để P/H);
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam (để P/H);
- Cổng TTĐT, UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 495/UBDT-CSDT năm 2019 vướng mắc khi thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg và Thông báo 31/TB-UBDT do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.906
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109