Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6935/NHNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Bùi Hữu Toàn
Ngày ban hành: 15/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6935/NHNN-VP
V/v xây dng Kế hoạch triển khai TBKL số 268/TB-NHNN ngày 12/9/2016 của PTĐ Nguyễn Kim Anh

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị: Vụ Thanh toán; Cục Công nghệ tin học; Cơ quan Thanh tra, giám sát NH; Ban Truyền thông; Công ty cổ phần Thanh toán quc gia Việt Nam; Hiệp hội ngân hàng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành ph;
- Các Tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Ngày 08/9/2016, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ” thông qua 63 Điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã chủ trì và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị (Thông báo kết luận s 268/TB-NHNN ngày 12/9/2016 của Ngân hàng Nhà nước).

Thực hiện ý kiến ch đạo của Thống đốc và Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Văn phòng NHNN đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ, xây dựng Kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 268/TB-NHNN, gửi về Phòng Thư ký - Văn phòng NHNN trước ngày 22/9/2016 để tổng hợp báo cáo Thống đốc, Phó Thống đốc.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh (để b/c);
- Lưu: VP, VP2.
Đính kèm:
- TBKL
số 268/TB-NHNN ngày 12/9/2016.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Bùi Hữu Toàn

 

VIETNAM STATE BANK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness

No. 6935/NHNN-VP
Regarding the plan for adhering to the Announcement No. 268/TB-NHNN dated September 12, 2016 by Vice Governor Nguyen Kim Anh

Hanoi, September 15, 2016

 

To:

- Agencies: Department of Payment; Department of Information Technology, Bank Inspection and Supervision Agency, Communication Committee, Vietnam National Payment Services Joint-stock Company; Banks Association;
- Provincial branches of the State Bank;
- Credit institutions and foreign banks’ branches

 

On September 08, 2016, Vietnam State Bank held the online meeting on “cyber security in electronic payment and card-based payment” at nation-wide 63 teleconference sites. Vice Governor Nguyen Kim Anh presided and provided instructions at the meeting (Announcement No. 268/TB-NHNN dated September 12, 2016 by the State Bank).

In order to implement the instructions from the Governor and Vice Governor Nguyen Kim Anh, the office of the State Bank requests the agencies to study and formulate the specific and active plan thoroughly to execute effectively the assignments according to the Announcement No. 268/TB-NHNN. The agencies shall thereof report to the Secretarial Division of the Office of the State Bank by September 22, 2016, which then compile information and report to the Governor and Vice Governor.

By the order of the Governor, the office of the State Bank informs the agencies of such matter.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BY ORDER OF THE GOVENOR
p.p. CHIEF OF OFFICE
DEPUTY CHIEF OF OFFICE
Bui Huu Toan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6935/NHNN-VP ngày 15/09/2016 xây dựng Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 268/TB-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117