Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 04/NHNN-TCKT sử dụng tài khoản để theo dõi ngoại tệ phải bán của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 04/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 04/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/NHNN-TCKT
V/v: Sử dụng tài khoản để theo dõi ngoại tệ phải bán của một số Tập đoàn, TCTy Nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

- Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Quy định việc mua – bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (Thông tư số 26/2009/TT-NHNN);
- Căn cứ Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn các TCTD sử dụng tài khoản để hạch toán, theo dõi số ngoại tệ mà các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (sau đây gọi tắt là Tổ chức) phải bán cho TCTD theo quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-NHNN , như sau:

1. Các TCTD sử dụng Tài khoản 4521 “Tiền giữ hộ và đợi thanh toán” để hạch toán, theo dõi ngoại tệ mà các Tổ chức phải bán cho TCTD.

2. Các TCTD mở tài khoản cấp IV (hoặc cấp V) “Quản lý và giữ hộ” thuộc Tài khoản 4521 “Tiền giữ hộ và đợi thanh toán” để hạch toán, theo dõi ngoại tệ mà các Tổ chức phải bán cho TCTD. Trong tài khoản cấp IV (hoặc cấp V) đã mở, TCTD mở tài khoản chi tiết để theo dõi riêng theo từng loại ngoại tệ, từng nguồn ngoại tệ phải bán theo từng Tổ chức bán ngoại tệ quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-NHNN .

Trường hợp TCTD có Hệ thống phần mềm công nghệ cho phép ghi chép, theo dõi được riêng biệt từng loại ngoại tệ, từng nguồn ngoại tệ phải bán theo từng Tổ chức, đảm bảo tổng hợp và báo cáo chính xác kịp thời đầy đủ số liệu theo yêu cầu của NHNN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-NHNN thì TCTD không phải mở các tài khoản chi tiết, tài khoản cấp IV (hoặc cấp V) nêu trên.

Đề nghị các TCTD nghiên cứu, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để báo cáo);
- Vụ Quản lý ngoại hối (để phối hợp);
- Cơ quan TTra, Giám sát NH (để phối hợp);
- Lưu: VP, TCKT2 (2).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 04/NHNN-TCKT sử dụng tài khoản để theo dõi ngoại tệ phải bán của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.960
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10