Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5578/UBND-KT 2020 tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Hà Nội

Số hiệu: 5578/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 30/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5578/UBND-KT
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố Hà Nội;
- UBND các Quận, Huyện, Thị xã;
- Tổng Công ty Điện lực Thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (Chỉ số PCI) tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Thành phố về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính ph; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Thành phố về nâng cao chỉ số PCI năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết các nội dung:

- Việc triển khai các giải pháp để cải thiện “Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường” như: Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, giảm thời gian doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động; Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh nhiệt tình, thân thiện”. Chú trọng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh....

- Về việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số liên quan đến cán bộ, công chức.

- Về việc thực hiện các sáng kiến, mô hình về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; về giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp.

- Các đơn vị đầu mối chủ trì tham mưu triển khai, theo dõi các giải pháp cải thiện các Chỉ số trong 10 Chỉ số thành phần của Chỉ số PCI (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa) báo cáo về cách thức triển khai, các biện pháp đã triển khai để cải thiện các chỉ số thành phần được phân công.

Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12/2020 (theo đường văn thư và thư điện tử theo địa chỉ pkhth_sokhdt@hanoi.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Văn Sửu;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PCVP
V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT(Ngân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5578/UBND-KT ngày 30/11/2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!