Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 80220/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi công tác phí Hà Nội

Số hiệu: 80220/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80220/CT-TTHT
V/v thuế TNCN với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính ph và dự án viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- VPĐD tchức Bill, Hillary and Chelsea Clinton tại VN
Đ/c: Tầng 6, s 71 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương
Đ/c: Số 1 Yecxanh, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Trả lời công văn số TAX/2018/21AUG/004 ghi ngày 21/8/2018 của Văn phòng đại diện tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton tại VN và công văn số 1166/VSDTTƯ-KT ngày 17/8/2018 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương về thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính phủ và dự án viện trợ, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập ngưi lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gm:

a) Tiền lương; tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

...đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài... ”

- Căn cứ Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

+ Tại Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh.

+ Tại Điều 26 quy định các quy định về thuế, phí và quản lý tài sản:

- Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh.

+ Tại Khoản 2 Điều 12 quy định:

“2. Định mức chi tiêu:

a) Định mức chi tiêu nguồn vốn đối ứng: áp dụng định mức chi tiêu quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án sử dụng nguồn vốn h trợ phát triển chính thức (ODA).

b) Định mức chi tiêu nguồn vốn viện trợ:

- Việc chi tiêu từ nguồn vốn viện trợ áp dụng các định mức chi theo quy định của nhà tài trợ, hoặc được ghi trong các điều ước, thỏa thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ.

- Đối với các khoản chi đặc thù, trường hợp Bên tài trợ chưa có quy định, trong các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án không có quy định về định mức chi và cũng chưa được quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính, thì cơ quan chủ quản phối hợp với Bên tài trợ xây dựng định mức chi tiêu và thống nhất với Bộ Tài chính trưc khi thực hiện.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi, đi tượng áp dụng:

a) Phạm vi

Thông tư này áp dụng cho các dự án/chương trình ODA vay nợ (chi tiêu từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đi ứng trong nước) và các dự án ODA viện trợ không hoàn lại (chi tiêu từ nguồn vốn đối ứng trong nưc).

Đối với các dự án ODA viện trợ không hoàn lại, việc chi tiêu từ nguồn vốn viện trợ áp dụng các định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thoả thuận tài trợ; Trường hợp nếu nhà tài trợ không có quy định chung và trong thoả thuận tài trợ chưa quy định về định mức chi thì cơ quan chủ quản dự án phối hợp với nhà tài trợ đ xây dựng định mức chi tiêu và thống nhất với Bộ Tài chính để thực hiện; Trường hợp nhà tài trợ chưa có quy định về định mức chi và hai bên không có thoả thuận về định mức chi thì dự án được áp dụng các định mức chi quy định tại Thông tư này.

b) Đi tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các dự án/chương trình ODA vay nợ và viện trợ (chi tiêu từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng trong nước). ”

+ Tại Điu 6 quy định chế độ công tác phí

“Điều 6. Chế độ công tác phí

1. Đi tượng áp dụng: Chế độ công tác phí áp dụng đối với các cán bộ của BQLDA ODA, cán bộ, khách mời, tư vấn của dự án thuộc đối tượng được phép chi bằng nguồn kinh phí của dự án.

2. Nguyên tc áp dụng: Áp dụng các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí, chế độ cho hội nghị đi với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác phí trả cho người đi công tác trong nước gồm tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).”

Căn cứ công văn số 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí đối với dự án viện trợ.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị như sau:

- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Fondation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ không hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài trợ thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài trợ thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Fondation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ có hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao; hơn định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton tại VN và Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng KT3;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 80220/CT-TTHT ngày 05/12/2018 về thuế thu nhập cá nhân với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính phủ và dự án viện trợ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!