Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4422TC/PC về việc tiêu chuẩn công nhận tài sản cố định và phương pháp khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4422TC/PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4422TC/PC
V/v: Tiêu chuẩn công nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Pou Yen Việt Nam

Trả lời công văn số 0912/04-PYKT ngày 09/12/2004 của Công ty hỏi về tiêu chuẩn công nhận tài sản cố định và phương pháp khấu hao tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về tiêu chuẩn công nhận tài sản cố định:

Một tài sản được công nhận là tài sản cố định nếu thỏa mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn 10 triệu đồng, Công ty phải theo dõi, quản lý, sử dụng và phân bổ giá trị còn lại trên sổ kế toán như những công cụ lao động theo quy định tại Điều 16 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC. Công ty căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của công cụ lao động để xác định thời gian phân bổ giá trị các công cụ lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh cho phù hợp, đồng thời thực hiện hạch toán như sau:

- Khi xuất kho công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642…

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn

2. Về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

Theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC , trường hợp Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, mức trích khấu hao trung bình hàng năm xác định bằng (=) nguyên giá tài sản cố định chia (:) thời gian sử dụng. Vì vậy, hàng năm, Công ty phải trích khấu hao theo mức khấu hao trung bình hàng năm khi xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), PC (2), TCT, CST, CĐKT&KT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Hữu Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4422TC/PC về việc tiêu chuẩn công nhận tài sản cố định và phương pháp khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35