Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11381/CT-TTHT năm 2017 trả lời chậm nộp tiền thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11381/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11381/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: Công ty TNHH Phan
(Đ/c: 6A Sơn Tây, Ba Đình, TP Hà Ni- MST: 0100280093)

Tr li công văn s 01/CV2017 không ngày ca Công ty TNHH Phan (sau đây gi là Công ty) hi v chính sách thuế, Cc Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

- Căn c Khon 3 Điu 3 Lut s 106/2016/QH13 sa đi b sung Khon 1 Điu 106 Lut s 71/2014/QH13:

“1. Người np thuế chm np tin thuế so vi thi hn quy đnh, thi hn gia hn np thuế, thi hn ghi trong thông báo ca cơ quan qun lý thuế, thi hn trong quyết đnh x lý ca cơ quan qun lý thuế thì phi np đ tin thuế và tin chm np theo mc bng 0,03%/ngày tính trên s tin thuế chm np.

Đi vi các khon n tin thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người np thuế chưa np vào ngân sách nhà nước, k c khon tin n thuế được truy thu qua kết qu thanh tra, kim tra ca cơ quan có thm quyn thì được chuyn sang áp dng mc tính tin chm np theo quy đnh ti khon này t ngày 01 tháng 7 năm 2016.”

- Căn c Thông tư s 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 ca B Tài chính hướng dn Ngh đnh s 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut thuế giá tr gia tăng, Lut thuế tiêu th đc bit và Lut qun lý thuế và sa đi mt s điu ti các Thông tư v thuế:

+ Ti Khon 3 Điu 3 quy đnh xác đnh tin chm np tin thuế:

“3. Sa đi, bổ sung Khon 2 Điu 34 như sau:

2. Xác đnh tin chm np tin thuế

a) Đi vi khon tin thuế n phát sinh t ngày 01/7/2016 thì tin chm np được tính theo mc 0,03%/ngày tính trên s tin thuế chm np.

b) Đi vi khon tin thuế n phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vn chưa np thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính pht chm np, tin chm np theo quy đnh ti Lut qun lý thuế s 78/2006/QH11, Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut qun lý thuế s 21/2012/QH13, t ngày 01/01/2015 tính tin chm np theo quy đnh ti Lut sa đi, b sung mt s điu ca các lut v thuế s 71/2014/QH13, t ngày 01/7/2016 tính tin chm np theo mc 0,03%/ngày.

e) Trường hp người np thuế khai thiếu tin thuế ca kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thm quyn phát hin qua thanh tra, kim tra hoc người np thuế t phát hin thì áp dng tin chm np theo mc 0,05%/ngày (hoc mc phù hp quy đnh ca văn bn pháp lut tng thi kỳ) t ngày phi np theo quy đnh ca pháp lut đến hết ngày 30/6/2016 và theo mc 0,03%/ngày tính trên s tin thuế khai thiếu t ngày 01/7/2016 đến ngày người np thuế np vào ngân sách nhà nước.”

+ Ti Điu 6 Hiu lc thi hành

“1. Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày Lut s 106/2016/QH13 ... có hiu lc thi hành”

Căn c các quy đnh trên và ni dung trình bày ti công văn hi ca Công ty, Cc Thuế TP Hà Ni trả li nguyên tc như sau:

Trường hp người np thuế khai thiếu tin thuế ca kỳ thuế phát sinh trong nhng năm t 2012 đến 2015 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thm quyn phát hin qua thanh tra, kim tra thì áp dng tin chm np theo mc 0,05%/ngày t ngày phi np theo quy đnh ca pháp lut đến hết ngày 30/6/2016 và theo mc 0,03%/ngày tính trên s tin thuế khai thiếu t ngày 01/7/2016 đến ngày người np thuế np vào ngân sách nhà nước theo quy đnh ti Đim e Khon 3 Điu 3 Thông tư s 130/2016/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thc hin nếu còn vướng mc, đ ngh Công ty liên h vi Phòng Kim tra thuế s 4 đ được hướng dn c th.

Cc Thuế TP Hà Ni tr li đ Công ty TNHH Phan được biết và thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ki
m tra thuế s 4;
- Phòng Pháp ch
ế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11381/CT-TTHT năm 2017 trả lời chậm nộp tiền thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242