Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7372/BTC-NSNN năm 2012 về chính sách hỗ trợ phòng chống dập dịch chổi rồng hại nhãn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7372/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7372/BTC-NSNN
V/v Chính sách hỗ trợ phòng chống, dập dịch chổi rồng hại nhãn

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Chính phủ tại Công văn số 498/TTg-KTN ngày 13/4/2012 về hỗ trợ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn; Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn như sau:

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần cho người trồng nhãn tại các địa phương công bố dịch chổi rồng hại nhãn để cắt bỏ, tiêu hủy cành nhãn bị bệnh, mua thuốc và phun thuốc bảo vệ thực vật trừ môi giới truyền bệnh với mức 7 triệu đồng/ha đối với diện tích cây bị bệnh thiệt hại trên 70%, mức 5 triệu đồng/ha đối với diện tích cây bị bệnh thiệt hại từ 30-70%. Thời điểm hỗ trợ kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố dịch.

2. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương như sau:

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, hỗ trợ 80% mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch;

- Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại hỗ trợ 70% mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch.

Đối với các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương bảo đảm vượt vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố có đủ nguồn kinh phí thực hiện.

3. Đối với diện tích cây nhãn bị bệnh chổi rồng đã được hỗ trợ theo chính sách quy định tại văn bản này sẽ không thực hiện hỗ trợ giống theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp thực hiện tốt công tác phòng trừ, dập dịch chổi rồng hại nhãn theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết thúc đợt dịch hoặc cuối năm, căn cứ kết quả thực chi về hỗ trợ một lần kinh phí phòng, chống dịch chổi rồng hại nhãn tại địa phương; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo (theo biểu đính kèm) gửi Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trường hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh chổi rồng hại nhãn lớn; trên cơ sở đề nghị của các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính sẽ ứng trước kinh phí để địa phương thực hiện (tối đa 70% phần ngân sách trung ương hỗ trợ). Sau khi địa phương có báo cáo quyết toán, sẽ làm thủ tục giảm tạm ứng và chuyển sang chi hỗ trợ chính thức cho địa phương.

Bộ Tài chính hướng dẫn để UBND các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- UBND, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Phụ lục số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)....................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG BỆNH CHỔI RỒNG HẠI NHÃN

(Từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)
(kèm theo Công văn số 7372/BTC-NSNN ngày 1/6/2012 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích cây nhãn bị thiệt hại

NSNN hỗ trợ

Ngân sách trung ương hỗ trợ

Tổng cộng

Thiệt hại trên 70%

Thiệt hại từ 30% - 70%

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Thiệt hại trên 70%

Thiệt hại từ 30% - 70%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

1

HUYỆN A

 

 

 

 

 

 

 

2

HUYỆN B

 

 

 

 

 

 

 

3

………

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO TỪNG HUYỆN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...............

TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÃ CHI HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG BỆNH CHỔI RỒNG HẠI NHÃN (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

(kèm theo Công văn số: 7372/BTC-NSNN ngày 1/6/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số tiền hỗ trợ

Trong đó:

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Ghi chú

Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ, ngày, tháng, năm)

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ:

 

 

 

 

 

1

HUYỆN A

 

 

 

 

 

2

HUYỆN B

 

 

 

 

 

3

………

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO TỪNG HUYỆN)

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
(Ký tên đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7372/BTC-NSNN năm 2012 về chính sách hỗ trợ phòng chống dập dịch chổi rồng hại nhãn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49