Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1818/CHHVN-KHTC xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1818/CHHVN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Đỗ Hoàng Thái
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/CHHVN-KHTC
V/v xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Cục;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN;
- Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, miền Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Vinacomin;
- Các phòng: PC, ATANHH, KHCN&MT; HTQT, KHTC, VT&DVHH.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4954/BGTVT-TC ngày 28/06/2012 về việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn các Công ty, đơn vị và các Phòng tham mưu của Cục nêu trên như sau:

1. Các Công ty, đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 4954/BGTVT-TC tại website của Cục Hàng hải Việt Nam mục văn bản chỉ đạo điều hành để đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Giao nhiệm vụ cho các Phòng tham mưu của Cục:

- Phòng Pháp chế: lập kế hoạch và dự toán về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013.

- Phòng ATANHH: lập kế hoạch và dự toán về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão năm 2013, kinh phí an toàn giao thông năm 2013.

- Phòng KHCN&MT: lập kế hoạch và dự toán chi vốn sự nghiệp nghiên cứu khoa học và vốn sự nghiệp môi trường năm 2013.

- Phòng HTQT: lập kế hoạch và dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, đàm phán tham gia các công ước quốc tế năm 2013.

- Phòng KHTC: lập kế hoạch và dự toán chi các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn thiết kế, quy hoạch năm 2013.

- Phòng VT&DVHH: lập kế hoạch và dự toán chi các đề án, nhiệm vụ dự kiến thực hiện năm 2013.

3. Một số lưu ý khác:

Ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ, các Công ty, đơn vị lưu ý:

- 2 Trường Cao đẳng hàng hải khi xây dựng dự toán thu, chi năm 2013 bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo và dạy nghề.

- Các cảng vụ hàng hải: đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí bao gồm cả phí bảo đảm hàng hải được giao; dự toán 2013 xây dựng bao gồm: chi thanh tra giao thông, thu phí bảo đảm hàng hải 2013.

- Văn phòng Cục xây dựng dự toán 2013 bao gồm cả chi thanh tra giao thông của Cục.

- Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, miền Nam: xây dựng kế hoạch chi từ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải; chi nạo vét, duy tu luồng hàng hải năm 2013; kế hoạch thu phí hoa tiêu năm 2013 của các Công ty Hoa tiêu thành viên.

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Vinacomin xây dựng kế hoạch thu phí hoa tiêu, chỉ cung ứng dịch vụ công ích phí hoa tiêu năm 2013.

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam: xây dựng kế hoạch chi cung ứng dịch vụ công ích Thông tin duyên hải năm 2013.

4. Thời hạn và nơi nhận dự toán chi NSNN:

Các Công ty, đơn vị và các Phòng tham mưu của Cục gửi dự toán thu, chi NSNN năm 2013 được hướng dẫn nêu trên về Phòng Kế hoạch Tài chính - Cục HHVN trước ngày 12/07/2012 để thẩm định, tổng hợp dự toán, kịp thời gửi báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Đề nghị các Công ty, đơn vị và các Phòng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Đỗ Đức Tiến;
- Lưu: VT, KHTC (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1818/CHHVN-KHTC xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33