Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6946/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, cao cấp năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6946/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6946/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP , căn cứ công văn số 3566/BNV-CCVC ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ về đề án tổ chức thi nâng ngạch giảng viên chính (GVC) và giảng viên cao cấp (GVCC) năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ giảng viên (GV) lên GVC và từ GVC lên GVCC năm 2010 như sau:

I. THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng dự thi

Là giảng viên được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch GV (mã số 15.111), trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Ứng viên đăng ký dự thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2010 phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Ứng viên đăng ký dự thi đang ở ngạch GV, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVC quy định tại Quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

b) Đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch GV và tương đương từ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc), trong đó tối thiểu phải có ít nhất 3 năm ở ngạch GV;

c) Có hệ số lương từ 3,66 trở lên;

d) Có bằng thạc sĩ trở lên;

đ) Có đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch GVC;

e) Được cơ quan sử dụng giảng viên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

g) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý ứng viên xét duyệt theo chỉ tiêu được phân bổ và nhất trí cử đi dự thi.

3. Nội dung, hình thức và thời gian thi

Ứng viên tham dự kỳ thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2010 phải dự thi đủ các môn thi sau:

a) Thi viết và thi vấn đáp theo nội dung quy định tại Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thị ngoại ngữ ở trình độ C một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ phải thi một ngoại ngữ thứ hai;

c) Thi thực hành tin học văn phòng;

4. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học

a) Ứng viên được miễn thi ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Ứng viên, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Ứng viên đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Ứng viên là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Ứng viên có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

b) Miễn thi môn tin học đối với ứng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

5. Hồ sơ dự thi

a) Đơn dự thi nâng ngạch GV lên GVC (theo mẫu số 1 đính kèm).

b) Lý lịch khoa học của ứng viên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên và có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 2 đính kèm).

c) Bản nhận xét ứng viên của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 3 đính kèm).

d) Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo quy định của ngạch GVC.

đ) Bản kê khai các đề án, công trình nghiên cứu khoa học của ứng viên được trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn (cần có giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học).

(Kích thước hồ sơ dự thi của ứng viên thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kèm theo 2 ảnh cỡ 4 x 6)

II. THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN CHÍNH LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP

1. Đối tượng dự thi

Là giảng viên được bổ nhiệm vào ngạch Phó giáo sư (PGS) – GVC (mã số 15.110), trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Ứng viên đăng ký dự thi nâng ngạch GVCC năm 2010 phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Ứng viên đang ở ngạch PGS-GVC, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVCC quy định tại Quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ;

b) Đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch PGS-GVC và tương đương từ 6 năm trở lên;

c) Có hệ số lương từ 5,42 trở lên;

d) Có bằng tiến sĩ trở lên;

đ) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

e) Có đề án, công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch GVCC;

g) Được cơ quan sử dụng giảng viên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

h) Được cơ quan có thẩm quyền quản lý ứng viên nhất trí cử đi dự thi.

3. Nội dung, hình thức thi

Ứng viên tham dự kỳ thi nâng ngạch GVCC năm 2010 phải dự thi đủ các môn thi sau:

a) Thi viết về các nội dung liên quan đến định hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và những hiểu biết chung theo yêu cầu của ngạch GVCC.

b) Thi bảo vệ đề án khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy phù hợp với lĩnh vực công tác hiện đang đảm nhiệm;

c) Thi ngoại ngữ ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với ứng viên dạy ngoại ngữ phải thi một ngoại ngữ thứ hai.

d) Thi thực hành tin học văn phòng.

4. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học

a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với ứng viên có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

b) Miễn thi môn tin học đối với ứng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

5. Hồ sơ dự thi

a) Đơn dự thi nâng ngạch GVC lên GVCC (theo mẫu số 1 đính kèm).

b) Văn bản cử dự thi nâng ngạch GVCC năm 2010 của Thủ trưởng đơn vị. Trong văn bản nêu rõ diễn biến lương trong thời gian từ năm 1993 đến nay; đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương (nếu trúng tuyển kỳ thi).

c) Lý lịch khoa học của ứng viên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên và có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 2 đính kèm).

d) Bản nhận xét ứng viên của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 3 đính kèm).

đ) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch GVCC.

e) Bản kê khai các đề án, công trình nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học trường hoặc ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả (có kết quả nghiệm thu và phải có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh);

g) Quyết định xếp lương gần nhất.

(Kích thước hồ sơ dự thi của ứng viên thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kèm theo 2 ảnh cỡ 4 x 6).

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ ỨNG VIÊN DỰ THI NÂNG NGẠCH

Quy trình, thủ tục cử viên chức tham gia thi nâng ngạch thực hiện theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP .

Văn bản cử viên chức dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 4 đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 20/11/2010; quá thời hạn này, đơn vị nào không có báo cáo coi như không có nhu cầu cử viên chức dự thi nâng ngạch năm 2010.

Ứng viên nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

IV. KINH PHÍ

Ứng viên dự thi nâng ngạch GVC và GVCC phải đóng lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các đơn vị có thể xem xét hỗ trợ để tạo điều kiện cho ứng viên tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện việc cử ứng viên dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch ………… lên ngạch …………………

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch

Đồng kính gửi: ……………………….......................

Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………………………..Nam (nữ):.........................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, trường):......................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:..............................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:....................................................................

Ngạch viên chức hiện nay: ……………….., mã số: ...............…… Thời gian xếp:.....................

Hệ số lương hiện hưởng: …………… ngày tháng năm xếp:       /        /

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ………. lên ngạch …………. tại công văn số          ngày            của ………………… và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch.

Tôi làm đơn này kính đề nghị ……………..... xem xét cho tôi được đăng ký dự kỳ thi nâng ngạch ……………….. lên …………. năm 2010.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

……….., ngày … tháng …  năm 2010
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC VIÊN CHỨC

Dự thi nâng ngạch từ ngạch ……….lên ngạch …….năm 2010

Phần 1

I. Tự thuật về bản thân

Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………Nam (nữ):.............................

Ngày tháng năm sinh: ………………………… Dân tộc: ………………Tôn giáo:..........................

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:....................................................................................

Ngạch viên chức hiện nay: ……………………………… Mã số ngạch:........................................

Hệ số lương hiện hưởng: …………… Tháng năm xếp hệ số lương hiện hưởng:.......................

Tháng năm vào biên chế: ………………………… Thâm niên giảng dạy ĐH, CĐ:.........................

II. Quá trình đào tạo

1. Tốt nghiệp đại học: …………………... ………………… Chuyên ngành:..................................

Thời gian đào tạo: …………………………………………. Năm tốt nghiệp:..................................

2. Tốt nghiệp đại học: …………………............................ Chuyên ngành:.................................

Thời gian đào tạo: …………………………………………. Năm tốt nghiệp:..................................

3. Bồi dưỡng sau đại học ở trong hoặc ngoài nước (Nơi bồi dưỡng, nội dung và thời gian bồi dưỡng):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Bằng Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: ………………………..…………. thời gian đào tạo:..............................................

- Chuyên ngành: …………………….…… Tháng năm được cấp bằng Thạc sĩ:............................

5. Bằng Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: ……………………………..……. thời gian đào tạo:..............................................

- Chuyên ngành: ………………………… Tháng năm được cấp bằng Tiến sĩ:..............................

6. Trình độ ngoại ngữ:...........................................................................................................

7. Trình độ tin học:................................................................................................................

III. Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm

Chức vụ và đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Diễn biến về ngạch viên chức và lương từ năm 2001 (đối với giảng viên) và từ năm 2004 (đối với Phó giáo sư – giảng viên chính) đến nay

Ngạch viên chức

Lương

Tháng năm xếp

Tên ngạch và mã số

Hệ số lương

Thời gian xếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2

I. Giảng dạy (theo giáo trình và số tiết của giáo trình đã giảng dạy, đối tượng)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

II. Nghiên cứu khoa học (tên đề tài, cấp, bắt đầu, kết thúc, đánh giá của Hội đồng nghiệm thu. Chỉ kê khai những đề tài đã được nghiệm thu)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

III. Biên soạn giáo trình, sách hoặc tài liệu tham khảo (kê khai những đầu sách, tài liệu đã in có giấy phép xuất bản, số trang in, năm và nơi xuất bản)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Phần 3

Tự đánh giá

Nội dung tự đánh giá

Mức độ tự đánh giá

Ghi chú

Tốt

Khá

Trung bình

Chưa đạt yêu cầu

Các hoạt động

1

Giảng dạy

 

 

 

 

 

2

Hướng dẫn đồ án, khoá luận, luận văn

 

 

 

 

 

3

Biên soạn giáo trình, SGK...

 

 

 

 

 

4

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

5

XD kế hoạch đào tạo môn học

 

 

 

 

 

6

Thực hiện quy chế đào tạo

 

 

 

 

 

7

Tham gia quản lý đào tạo

 

 

 

 

 

Về hiểu biết

1

Đường lối, chủ trương, chính sách

 

 

 

 

 

2

Kiến thức bộ môn giảng dạy và các môn học có liên quan

 

 

 

 

 

3

Mục tiêu, kế hoạch, chương trình của chuyên ngành đào tạo

 

 

 

 

 

4

Tập hợp đồng nghiệp, sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

Lời cam đoan: …………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Thủ trưởng trường đại học, cao đẳng

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………., ngày       tháng      năm 2010
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng cho dự thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp)

Họ và tên:................................................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................................

1. Phẩm chất đạo đức:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ giảng dạy ở ngạch giảng viên chính (hoặc giảng viên cao cấp), chúng tôi nhất trí cử ông (bà) ..................................... dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch ................. lên ngạch ..................

 

 

…………., ngày       tháng      năm 2010
Thủ trưởng đơn vị
(ký và đóng dấu)

 


Mẫu số 4a

Tên đơn vị: ..................

DANH SÁCH VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN LÊN
GIẢNG VIÊN CHÍNH NĂM 2010

(Kèm theo văn bản số         /                 ngày       tháng      năm 2010 của              )

 

TT

Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh:

Chức vụ

Đơn vị công tác

Thời gian giữ ngạch GV và tương đương (năm)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Được miễn thi

Thông tin bổ sung Về miễn thi ngoại ngữ (nêu rõ lý do)

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số

Tin học

Ngoại ngữ

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có: ....... người.

 

Lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Danh sách viên chức dự thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2010 xin gửi thêm dưới dạng file *.xls qua địa chỉ email nttthuy@moet.edu.vn hoặc nvanh@moet.edu.vn

 

Mẫu số 4b

Tên đơn vị: ..................

DANH SÁCH VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN CHÍNH LÊN
GIẢNG VIÊN CAO CẤP NĂM 2010

(Kèm theo văn bản số         /                 ngày       tháng      năm 2010 của              )

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh:

Chức vụ

Đơn vị công tác

Thời gian giữ ngạch PGS-GVC và tương đương (năm)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Chức danh

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Được miễn thi (Đánh dấu x vào ô được miễn)

Thông tin bổ sung Về miễn thi ngoại ngữ (nêu rõ lý do)

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCTCC

GS

PGS

Tin học

Ngoại ngữ

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có:  .  .  .  .  người.

 

Lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Danh sách viên chức dự thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp năm 2010 xin gửi thêm dưới dạng file *.xls qua địa chỉ email nttthuy@moet.edu.vn hoặc nvanh@moet.edu.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6946/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, cao cấp năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226