Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 304/BGTVT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/BGTVT-TTr
V/v tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tập đoàn kinh tế ngành GTVT;
- Các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ GTVT;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT.

 

Thực hiện Thông báo 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Bí thư tại văn bản số 163-CV/TW ngày 25/4/2008 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ GTVT đã có văn bản số 5454/BGTVT-TTr ngày

22/7/2008 chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, hàng năm Bộ GTVT có kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

Đến nay công tác kiểm tra nội bộ, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo đã đạt được kết quả bước đầu, song chưa cao, chưa vững chắc, còn có đơn vị chưa quan tâm nhiều đến công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn hạn chế, do đó, trong thời gian qua đã có doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp để xảy ra những vi phạm, phải xử lý theo pháp luật.

Để tăng cường hơn nữa công tác này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu:

1. Người đứng đầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải tổ chức thực hiện:

a) Về công tác kiểm tra nội bộ:

- Thường xuyên tự kiểm tra các hoạt động của đơn vị, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc chấp hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Kiểm tra công tác tổ chức; công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quản lý để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đơn vi sự nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản do cơ quan, đơn vị mình thực hiện.

- Tự kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách về tài chính – kế toán; công tác hạch toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với các Ban quản lý dự án, tăng cường tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng thuộc dự án đầu tư.

Việc kiểm tra phải có biên bản, kết quả kiểm tra; người được phân công tiến hành kiểm tra phải có văn bản kiến nghị với Người đứng đầu đơn vị phát huy những kết quả làm được, khắc phục những yếu kém, tồn tại, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

b) Về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo; tuyên truyền về chế độ, chính sách, pháp luật về các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như quản lý cán bộ, chế độ chính sách người lao động, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách...;

- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Thủ trưởng đơn vị tiếp tục triển khai Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT; tiến hành rà soát để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phát sinh còn tồn đọng, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

- Chịu sự giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân khi giải quyết các vụ việc phát sinh theo quy định của pháp luật.

c) Củng cố lực lượng làm công tác kiểm tra nộ bộ; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Rà soát, củng cố lực lượng làm công tác kiểm tra nội bộ bảo đảm theo Chỉ thị số 02/2004/CT-BGTVT ngày 03/02/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong Ngành giao thông vận tải; đối với các doanh nghiệp kết hợp với việc kiện toàn công tác kiểm soát và giám sát hoạt động doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ tham mưu công tác giải quyết khiếu nại nội bộ, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết dựt điểm đơn thư phát sinh từ cơ sở, hạn chế các khiếu kiện vượt cấp.

- Chủ động liên hệ với Trường cán bộ Thanh tra tiến hành tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ làm công tác kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị từ trên đến cơ sở.

2. Thanh tra Bộ GTVT:

- Phối hợp với Trường cán bộ Thanh tra theo đề nghị tại Công văn 09/TCBTTr-CV ngày 13/01/2011 để có kế hoạch cụ thể, giúp cho các đơn vị đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thực hiện tốt công tác này.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đối với đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản này và các chỉ đạo của Bộ GTVT; báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT kết quả thực hiện.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, định kỳ hàng Quý báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Thanh tra Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính, KHĐT;
- ĐUCQ Bộ GTVT;
- CĐ CQ Bộ GTVT;
- Lưu VT, TTr (5b);

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Kèm theo Công văn số: 304 /BGTVT-TTr ngày 19 tháng 01 năm 2011)

 

S TT

Tên tổ chức

Ghi chú

I. Các Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệp

1

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 

2

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

 

3

Tổng công ty Hàng hải Việt nam

 

4

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

 

5

Tổng Công ty Vận tải thủy

 

6

Tổng công ty Cảng HKMB

 

7

Tổng công ty Cảng HKMT

 

8

Tổng công ty Cảng HKMN

 

9

Tổng công ty Quản lý bay VN

 

10

Tổng công ty Đường sông miền Nam

 

11

Tông công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

 

12

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT

 

13

Tổng công ty xây dựng Thăng long

 

14

Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ

 

15

Tổng công ty CP Thương mại và Xây dựng

 

16

TCTy XD công trình GT 1

 

17

TCTy XD công trình GT 4

 

18

TCTy XD công trình GT 5

 

19

TCTy XD công trình GT 6

 

20

TCTy XD công trình GT 8

 

21

Các Doanh nghiệp khác thuộc Bộ GTVT

 

II. Các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp:

1

Cục QLXD&CLCTGT

 

2

Cục Y Tế GTVT

 

3

Viện Khoa học và công nghệ GTVT

 

4

Viện Chiến lược và phát triển GTVT

 

5

Trung tâm Tin học

 

6

Học viện Hàng không

 

7

Báo Giao thông vận tải

 

8

Tạp chí GTVT

 

9

Trường Đại học GTVTTPHCM

 

11

Trường Đại học Hàng hải VN

 

12

Trường Cán bộ quản lý GTVT

 

13

Trường Cao đẳng GTVT

 

14

Trường Cao đẳng GTVT II

 

15

Trường Cao đẳng GTVT III

 

16

Trường CĐ Nghề GTVT TW I

 

17

Trường CĐ Nghề GTVT TW II

 

18

Trường CĐ Nghề GTVT TW III

 

19

Trường KTNVGTVT khu vực ĐBSCL

 

20

Ban QL dự án đường Hồ Chí Minh

 

21

Ban Quản lý Dự án Thăng Long

 

22

Ban Quản lý dự án ATGT

 

23

Ban Quản lý các Dự án 2

 

24

Ban Quản lý dự án 85

 

25

Ban Quản lý các dự án đường thuỷ

 

26

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận

 

27

Ban Quản lý Dự án 1

 

28

Ban Quản lý các dự án 6

 

29

Ban Quản lý các dự án giao thông 7

 

III. Đơn vị thuộc Tổng cục, cục

1

Các doanh nghiệp

Tổng cục, Cục tổ chức thực hiện

2

Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 304/BGTVT-TTr ngày 19/01/2011 về tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.341

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86