Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6824/BGDĐT-PC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6824/BGDĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6824/BGDĐT-PC
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Công tác pháp chế như sau:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác pháp chế, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác pháp chế. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng Chương trình hành động để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác pháp chế, thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế. Thực hiện quản lý giáo dục bằng pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động giáo dục; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

I. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

1. Xây dựng tổ chức pháp chế, tăng cường bồi dưỡng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập phòng pháp chế hoặc bộ phận làm công tác pháp chế; cán bộ được lựa chọn làm công tác pháp chế phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ;

b) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế

Phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2011-2012, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

II. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ

1. Đẩy mạnh Công tác xây dựng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương và phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương trình Giám đốc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

c) Chủ trì hoặc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc.

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương trình Giám đốc phê duyệt và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan; tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928) và Kế hoạch công tác PBGDQL của ngành.

4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

b) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương trình Giám đốc gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc khen thưởng hoặc để Giám đốc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác pháp chế năm học 2011-2012. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm triển khai và quán triệt đến cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động về yêu cầu tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động giáo dục.

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2011-2012 trước 15/11/2011, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2011-2012 về Bộ GDĐT (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/6/2012.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: vupc@moet.edu.vn; maianhpc@moet.edu.vn; điện thoại 04.36231059; 0983.73.1977.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6824/BGDĐT-PC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49