Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3797/BGDĐT-GDQP về việc điều tra khảo sát đánh giá Cơ sở vật chất, thiết bị môn Giáo dục Quốc phòng – an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3797/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3797/BGDĐT-GDQP
V/v: Điều tra khảo sát đánh giá Cơ sở vật chất, thiết bị môn GDQP-AN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Đại học – Học viện
- Các Trường Đại học và Cao đẳng

 

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất và năng lực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) trong ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), tạo hành lang pháp lý cơ bản cho việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học môn học GDQP-AN. Cụ thể bao gồm một số các văn bản quan trọng sau:

- Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng đối với công tác giáo dục GDQP-AN nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về GDQP-AN quy định đối tượng, chương trình giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đối với các đối tượng là học sinh THPT, sinh viên các trường TCCN, CĐ và ĐH.

- Chỉ thị số 57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác GDQP-AN trong ngành GD&ĐT.

- Các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đến học môn học GDQP-AN trong các trường học như việc thực hiện chương trình môn học, tổ chức biên chế và chính sách đối với giáo viên, đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn GDQP-AN.

Kết quả là công tác GDQP-AN trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự cố gắng khắc phục khó khăn của các cơ sở GD&ĐT trong tổ chức thực hiện chương trình môn học, trong tạo nguồn đội ngũ giáo viên, xây dựng các Trung tâm GDQP, trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Những chuyển biến đó đã khẳng định vị trí của môn học ở các cấp học. Tuy nhiên bên cạnh đó GDQP-AN vẫn còn hạn chế, chất lượng chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. GDQP-AN cho các trường ngoài công lập chưa được quan tâm. Đội ngũ giáo viên còn yếu và thiếu, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên môn GDQP-AN chưa phù hợp với thực tế. Môn học GDQP-AN chưa được đầu tư thích đáng về điều kiện, phương tiện đảm bảo và trang thiết bị dạy học, chưa đạt được mục tiêu về quy mô và chất lượng giáo dục.

Xuất phát từ thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn GDQP-AN, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2009 về việc ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn học GDQP-AN giai đoạn 2006-2008, Quyết định số 2702/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc điều tra khảo sát của Bộ GD&ĐT. Kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn GDQP-AN giai đoạn 2006-2008 có những nội dung chính như sau:

- Mục tiêu:

+ Phân tích, đánh giá toàn diện công tác trang bị, sử dụng thiết bị môn GDQP-AN trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2008.

+ Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng thiết bị môn GDQP-AN từ năm học 2009-2010.

- Nhiệm vụ

+ Tiến hành tổ chức điều tra khảo sát đánh giá thực trạng mua sắm, trang bị, sử dụng, bảo quản thiết bị theo chương trình GDQP-AN trong các trường THPT, TCCN, CĐ, ĐH trên phạm vi toàn quốc.

+ Thông qua kết quả khảo sát đánh giá xây dựng các báo cáo nghiên cứu đánh giá về thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị môn GDQP-AN trong ngành GD&ĐT.

+ Rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thiết bị môn học GDQP-AN để áp dụng thống nhất thực hiện từ năm học 2009-2010

+ Tổ chức Hội thảo quốc gia đánh giá thực trạng trang bị sử dụng môn GDQP-AN trong ngành GD&ĐT.

- Phạm vi

+ Các trường THPT, TCCN, CĐ, ĐH trong phạm vi toàn quốc.

+ Các Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên

+ Khảo sát năng lực một số đơn vị sản xuất cung ứng thiết bị giáo dục quốc phòng.

- Thời gian thực hiện

+ Từ tháng 3 đến tháng 8/2009.

Để thực hiện Kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn học GDQP-AN giai đoạn 2006-2008 khối các đơn vị đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổng hợp các số liệu theo nội dung yêu cầu của Phiếu điều tra khảo sát mẫu số 04-ĐHCĐ và gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Quốc phòng) trước ngày 30/5/2009.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện tại một số đơn vị đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ GD&ĐT – 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Số điện thoại 04.38680358 – Số Fax: 04.38694158

Chuyên viên theo dõi trực tiếp: Phạm Quang Hiệp – CVCC Vụ Giáo dục Quốc phòng, Mobile: 0983095996, Email: pqhiep@moet.gov.vn

Có thể tải các văn bản liên quan tại trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ http://www.moet.gov.vn

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để việc điều tra khảo sát thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn học GDQP-AN giai đoạn 2006 -2008 đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3797/BGDĐT-GDQP về việc điều tra khảo sát đánh giá Cơ sở vật chất, thiết bị môn Giáo dục Quốc phòng – an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.740
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180