Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 366/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 10/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/TCT-KK
V/v Triển khai thực hiện Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT Quy chế trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 13/01/2022, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ký ban hành Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT về việc trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2022 để Quy chế được triển khai, thực hiện đồng bộ và tự động hóa, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện như sau:

1. Hủy bỏ việc tiếp nhận, xử lý theo hồ sơ giấy của cơ quan đăng ký kinh doanh gửi đến theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2151/TCT-KK ngày 28/5/2019 của Tổng cục Thuế.

2. Hiện nay hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đã được nâng cấp đáp ứng việc truyền nhận thông tin đăng ký thuế đối với hợp tác xã, Tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý hồ sơ đối với hợp tác xã theo quy định Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT tại cơ quan thuế như sau:

2.1. Đối với quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh quy định tại Điều 8 Quy chế. Việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin để ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS do hệ thống thực hiện tự động theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

Sau khi ghi sổ nhận hồ sơ thành công tại ứng dụng QHS thực hiện các bước theo hướng dẫn tại điểm 3 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

2.2. Đối với các quy trình xử lý hồ sơ còn lại như: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; đăng ký giải thể hợp tác xã, hợp tác xã phá sản, chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh; thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh vi phạm pháp luật về thuế được quy định từ Điều 9 đến Điều 14 của Quy chế. Việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin để ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS do hệ thống thực hiện tự động theo hướng dẫn tại điểm 2.2 mục 2 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

Sau khi ghi sổ nhận hồ sơ thành công tại ứng dụng QHS thực hiện các bước theo hướng dẫn từ điểm 4 đến điểm 7 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

2.3. Trường hợp khi quy trình quản lý đăng ký thuế theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành các bước tiếp nhận, kiểm tra, ghi sổ tại Quy chế liên thông đối với hợp tác xã sẽ được thực hiện theo quy định tại quy trình mới.

3. Các Cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT Quy chế trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tới các phòng liên quan thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực để phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh triển khai và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế (qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ/đơn vị: CS, PC, TTHT, DNNCN, TTKT, CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 366/TCT-KK ngày 10/02/2022 triển khai thực hiện Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT Quy chế trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!